Intranet GVP - Lokální síť Gymnázia Na Vítězné pláni


Zajímavé soutěže pro mladé talenty

Shodou náhod se sešly v mailech vedení dvě nabídky na účast v zajímavých soutěžích pro talentované studenty. Přikládám stručný obsah i s kontakty pro ty, kteří by měli o tyto soutěže zájem.

13.05.2016 - Autor: František Staněk - Komentáře: 0

 První je konference StreTech 2016:

Cílem konference StreTech je umožnit setkání a prezentaci prací studentek, studentů a jejich středních školna půdě naší univerzity. Práce mohou být individuální nebo kolektivní a mohou být prezentovány buď formou posteru, nebo modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku. K  prezentaci je vhodný i některý z výsledků středoškolské výuky a témata pro konferenci StreTech 2016 nejsou nijak omezená - humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická. Příspěvky budou publikovány ve sborníku StreTech 2016. Setkání je koncipováno jako otevřené a veřejnosti přístupné.
Přihlášení a výběr prací necháváme na Vašem uvážení. Mohou to být práce jak studentů maturitního ročníku, tak i nižších ročníků. Chtěli bychom vytvořit a dát možnost Vašim studentům a studentkám prezentovat výsledky své práce, seznámit se s prací jejich kolegů a kolegyň, prodiskutovat svá řešení.
Formulář přihlášky – ke stažení a další dokumenty i filmy jsou k dispozici na www stránkách konferenceStreTech: http://www1.fs.cvut.cz/stretech
Vyplněnou přihlášku zašlete v příloze na náš kontaktní e-mail stretech@fs.cvut.cz , potvrdíme její přijetí (bylo by dobré, zaslat přihlášku projektu/ů co nejdříve – alespoň do 17. května, rádi bychom pro účastníky zajistili vhodné podmínky).
 

Druhá soutěž je soutěž České hlavičky 2016:

Statut soutěže České hlavičky 2016
Preambule
Soutěž každoročně vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT z.ú., Hradešínská 977/5, 101 00 Praha 10 - Vinohrady ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je určena studentům středních škol na území České republiky. Laureáti obdrží finanční odměnu. Soutěžní kategorie
V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích. V každé kategorii se uděluje jedna cena. Každá nominace může být současně přihlášena do několika kategorií.
MERKUR „Člověk a společnost“, cena VŠE Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd, tj. z oblasti ekonomie, historie, filosofie, psychologie, sociologie, pedagogiky, politologie, práva či z jiných příbuzných oborů, které zkoumají a popisují sociální a kulturní působení člověka a společnosti.
Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.
GENUS „Člověk a svět kolem něj“ Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd zlepšující, nebo chránící životní prostředí.
Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.
INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“, Cena se uděluje za práce a projekty v oblastech informatiky, matematiky, elektrotechniky a komunikace. Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.
FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Cena se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání zejména v oblastech fyziky, strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy.
Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.
SANITAS „Život a zdraví člověka“,
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.
Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.
Porota
1. O udělení cen rozhoduje porota složená z předsedy, místopředsedy a 7 dalších členů. 2. Každá soutěžní kategorie má odborného garanta z řad členů poroty, kterému organizátor soutěže předá všechny nominace, pokud splňují statut soutěže. Tento garant vybere 3 nejlepší práce, které budou předloženy k hodnocení odbornou porotou. Autoři vybraných prací jsou pak vyzváni na osobní obhajobu svých prací, na jejímž základě porota určí pořadí. 3. Porota se schází dle potřeby. Jednání řídí její předseda, popřípadě místopředseda v případě jeho nepřítomnosti. 4. Porota je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 5. Porota se usnáší nadpoloviční většinou přítomných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 6. Porota má právo nominovanou práci zařadit do jiné kategorie, než je uvedeno v přihlášce. Porota má právo v některé kategorii cenu neudělit.
7. Porota má právo vyhlásit v jedné kategorii dvě vítězné práce.
8. V případě, kdy se soutěžící přihlásí své práce do více než jedné kategorie, porota ohodnotí pouze jednu, nejlépe umístěnou, práci.
9. Porota si může vyžádat odborné posudky a stanoviska pro posouzení návrhů. 10. Porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí. 11. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda případně jím pověřený zástupce.
Podmínky účasti
1. Podmínkou přijetí přihlášky je, že kandidát měl v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil. 2. Kandidát musí mít státní příslušnost České republiky.
3. Přihlašovaná práce odpovídá statutu soutěže a obsahuje všechny náležitosti.
Přihláška do soutěže a uzávěrka soutěže:
1. Lhůta k podání přihlášek je 30. června 2016. Rozhodující je datum, kdy je práce doručena organizátorovi soutěže
2. Přihlášku mohou podávat jednotlivci nebo autorské týmy v maximálním tříčlenném složení. Hlásit se mohou přímo sami. Nominovat něčí práci mohou i ostatní jednotlivci, školy a další organizace.
3. Přihlášky se podávají výhradně v elektronické podobě jako jeden soubor s názvem podle tohoto vzoru: Kód soutěžní kategorie_jméno_příjmení_město.pdf Příklad: H4_jan_novak_Plzen.pdf
Přihlášky mohou být zaslány na e-mailovou adresu hlavicky@ceskahlava.cz, nebo poštou na CD na adresu organizátora soutěže: Česká hlava PROJEKT z.ú., Konojedská 1575/20, 100 00 Praha 10.
4. Tento soubor musí obsahovat: a) vyplněný přihlašovací formulář (naleznete na www.ceskahlava.cz pod odkazem České hlavičky) b) abstrakt (stručný výtah) práce c) synopse (přehled, shrnutí) práce d) odborný posudek
5. Veškeré texty musí být podávány výhradně v českém jazyce.
6. Práci lze nominovat do více než jedné kategorie. Porota však ohodnotí pouze jednu, nejlépe umístěnou, práci.
7. Pořadatel má právo kategorii zrušit nebo nevyhlásit
Vysvětlení a upřesnění pojmů
1. Přihlašovací formulář Najdete ho na stránkách www.ceskahlava.cz pod odkazem České hlavičky a obsahuje: a) název přihlašované kategorie b) název přihlašované práce c) počet autorů d) jméno a příjmení kandidáta e) datum narození f) adresa bydliště, telefon, e-mail g) adresa školy, telefon, e-mail h) ročník studia i) údaje o případných spoluautorech j) informace o účasti předkládané práce v jiných soutěžích a umístění
2. Abstrakt Jde o stručný výtah z předkládané práce v maximálním rozsahu 1800 znaků (1 normostrana)
3. Synopse Podrobné shrnutí a popis práce v maximálním rozsahu 12 600 znaků (7 normostran). Do tohoto limitu se nepočítají fotografie, grafy a jiné vizualizace. Zároveň do synopse nejsou započítány bibliografické citace a reference.
4. Odborný posudek Je vyžadován u všech kategorií. Posudek nesmí obsahovat více než 1 800 znaků (1 normostran), musí být podepsán posuzovatelem (forma scan posudku), uvedena jeho pracovní funkce a adresa zaměstnavatele. Posuzovatel může působit na škole nebo v organizaci, kde práce vznikla.
5. Kódy soutěžních kategorií: H1 = cena Merkur H2 = cena Futura H3 = cena Ingenium H4 = cena Genus H5 = cena Sanitas
Další informace najdete na stránkách www.ceskahlava.cz.

F. Staněk

Autor: František Staněk


Komentáře

Zatím nejsou k článku žádné komentáře.

Přidat komentář

Pokud máte uživatelský účet ve školní síti GVP, můžete přidat komentář okamžitě pomocí tohoto účtu.
Uživatelské jméno: Heslo:


Pokud uživatelský účet ve školní síti nemáte, vyplňte prosím následující údaje. Váš komentář bude přidán po schválení administrátorem webu.
Jméno: Příjmení:
Email:
Email slouží administrátorům pro případnou komunikaci, na www stránkách nebude uveden.
Váš vztah ke GVP: (absolvent, rodič, náhodný návštěvník webu a pod.)
10 + 9 =   Napište výsledek (ochrana proti spamu).Na začátek stránky

Vyhledávání

Poslední články

Všechny články »

Akce a dění

 • Zájezd na Korsiku se odkládá
  Zájezd na Korsiku, který se měl uskutečnit v červnu, se samozřejmě odkládá. Pokud by to situace umožnila, posunul by se na září. Pokud ne, byl by zrušen a zálohy vráceny.
 • SOČ 2020
  Studenti, kteří by se chtěli letos účastnit soutěže SOČ - nechť komunikují s paní Sobkovou: sobkova@ddmpraha.cz. Předpokládejte, že jste ze školního kola postoupili v dané kategorii z 1. místa. Pokud budete potřebovat moji pomoc, kontaktujte mě nejlépe telefonicky, všichni máte moje číslo. Helena Vondráčková
 • LYŽAŘSKÝ KURZ ZRUŠEN
  V souladu s nařízením Vlády ČR je lyžařský kurz tříd 2.E a 2.F v termínu 28.3. - 4.4. zrušen. Bude-li to možné, bude se kurz konat v náhradním termínu v příštím školním roce. Z.Ordoš Nedvědová
 • Pro maturanty - certifikáty
  Vzhledem k tomu, že škola bude od středy 11. 3. 2020 úplně uzavřena, přineste žádosti o nahrazení maturitní zkoušky certifikátem až po skončení tohoto karanténního opatření. Plháková
 • Ztráta flešky
  Minulý čtvrtek jsem zřejmě nechal v počítači zasunutou flešku s pro mne důležitými daty. Malá, černá. Nenašel někdo? Díky za pomoc.
 • KMD
  Vážení divadelníci, je zveřejněna poslední nabídka divadelních představení v tomto školním roce. Vstupenky si můžete objednávat od 3.3. - 10. 3. 2020. N. Brousilová, kab.č. 208
 • ChO kategorie C
  Školní kolo chemické olympiády,kategorie C proběhne ve čtvrtek 5.3. v laboratoři od 10 hodin. Jestli potřebujete nějaké další informace, přijďte se zeptat. H.Vondráčková
 • KMD
  Od 24.2. si můžete vyzvednout vstupenky na březen. N. Brousilová, kab.č. 208
 • GVP na MČR SVL
  Velikou radost nám 10. 2. 2020 udělal volejbalový výběr. Základní skupinky Středoškolské volejbalové ligy končí až 10. 4. 2020 posledním turnajem na Chodově. Náš výběr má jistotu minimálně druhého místa z 12-ti škol a to znamená jediné. Jsme na MČR. Radost z postupu trošku kalí termínová kolize se státní písemnou MZK. Finálový turnaj bude hostit 5. 5. 2020 Jindřichův Hradec. Držte palce! Kluci a holky děkuji za výbornou reprezentaci GVP. A asi můžeme slíbit, že ještě nekončíme... P.E.
 • VoBaFo rozlosování
  Dne 6. 2. 2020 byl turnaj rozlosován. Informace a průběžné výsledky naleznete: zde Již nyní můžete domlouvat zápasy a hrát. Výsledky, prosím, zapisujte do tabulky u kab. č. 123. Termín ukončení základních skupin je 29.5. 2020. Hodně zdaru v turnaji přeje P.E.