Maturitní ročník: Společenské vědyPolitologie I.

Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Politologie I.

Základním cílem výuky v semináři politologie je zprostředkovat studentům hlubší porozumění procesům tvorby a střetávání skupinových zájmů ve společnosti, procesům organizace a řízení politických vztahů a institucí, a v neposlední řadě rovněž procesům vzniku, vzájemného ovlivňování a boje politických idejí. Osou výkladu je zamyšlení nad kořeny, hodnotovým rozměrem a evropským dědictvím antického pojetí politiky jako „péče o polis“.
Schopnost interpretace politických fenoménů (procesů, idejí, vztahů a institucí) kultivuje sociální vybavenost studentů, usnadňuje jejich sociální komunikaci i interakce, umožňuje jim aktivněji a kvalifikovaněji se zapojovat do občanského života a odpovědně tak plnit náležité sociální role.
Práce v semináři probíhá dominantně interaktivním způsobem a je založena na interpretaci textů, věcné argumentaci a osobních vystoupeních samotných studentů.
Základní poznatky z politologie jsou žádány nejen při přijímacích zkouškách na prakticky všechny vysoké školy humanitního zaměření, ale výrazně napomáhají i při samotném průběhu studia.

Studijní požadavky:

 • absolvování vstupního testu orientace v základních politických problémech, tématech a pojmech
 • průběžná práce s vybranými odbornými texty
 • průběžná informovanost o aktuálních problémech naší i mezinárodní politické scény a schopnost jejich interpretace v dostupných kontextech
 • prezentace vlastních vystoupení na vybraná témata
 • zpracování seminární práce (ve formě odborné statě nebo politického komentáře, případně recenze knižního titulu)
průběžné písemné i ústní zkoušení, vždy po zakončení tématického bloku písemný test

Obsah učiva:

učivo

  • Co je politika? Historie a současnost západního pojetí politiky
  • Politologie a politická filosofie
  • Politická kultura
  • Politické strany a zájmové skupiny
  • Reprezentace, volby a volební systémy
  • Stát
  • Politické režimy
  • Demokracie
  • Ústava
  • Média a politika
  • Hodnotový rozměr demokracie a lidská práva
  • Politické doktríny a ideologie
  • Mezinárodní vztahy
  • Ekonomická, kulturní a politická globalizace
  • Mezinárodní instituce
  • Problémy současné mezinárodní politiky