Maturitní ročník: Společenské vědyPolitologie II.

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Politologie II.

Cíle předmětu:

Seminář je určen pro studenty maturitních ročníků, kteří usilují lépe porozumět světu domácí i zahraniční politiky a rozvinout umění argumentující diskuse; z praktického hlediska by měl být prospěšný pro budoucí studenty politologie, mezinárodních vztahů, diplomacie, práv a dalších příbuzných oborů.
V rámci semináře studenti prohlubují své porozumění světu politiky. Seznamují se základními tématy politologie, jako jsou stát, politické režimy, demokracie, volby a volební systémy, politické strany nebo politické doktríny a ideologie. Zabývají se rovněž vztahem médií a politiky, otázkou základních demokratických hodnot, jakými jsou svoboda, spravedlnost nebo rovnost, fungováním mezinárodních institucí typu Evropské unie nebo OSN a problematikou mezinárodních vztahů. V průběhu celého roku je cíleně rozvíjena jejich schopnost zaujímat a vyjadřovat postoje k politickým otázkám, mimo jiné prostřednictvím diskusí nad aktuálním děním nebo nad ukázkami z odborné literatury.
Významná část učiva je vybírána účastníky kurzu. Na začátku roku si studenti volí čtyři politicky relevantní témata zcela podle vlastních preferencí. Každému z těchto témat je věnován jeden seminář. Studenti si také volí ideologické tradice, na které se ve výuce soustředí pozornost.
Na kurz jsou zváni hosté jak přímo z politiky, tak z vědecké politologie.

Studijní požadavky:

 • Pravidelné písemné opakování
 • Aktivní účast na semináři (zahrnující několikrát v roce domácí přípravu na diskuse o průběžně čtených ukázkách z politologických textů)

Obsah učiva:

učivo

  • Co je politika?
  • Stát
  • Politické režimy
  • Demokracie
  • Politické strany a zájmové skupiny
  • Reprezentace, volby a volební systémy
  • Ústava
  • Média a politika
  • Politické doktríny a ideologie
  • Hodnotový rozměr demokracie. Svoboda, spravedlnost, rovnost
  • Mezinárodní vztahy
  • Ekonomická, kulturní a politická globalizace
  • Mezinárodní instituce
  • Problémy současné mezinárodní politiky


  • Žák rozumí základním pojmům současné politologie.
  • Žák prohlubuje své znalosti jednotlivých témat současné politologie.
  • Žák rozvíjí svoji schopnost pracovat s politickými a politologickými texty.
  • Žák rozvíjí svoji schopnost zaujímat a vyjadřovat postoje k jednotlivým politickým a politologickým problémům.
  • Žák se orientuje v současné politické situaci.
  • Žák je schopen kriticky reflektovat mediální prezentování politické reality.