Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...

Vyhledávání

Informace pro přijaté uchazeče a jejich rodiče

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzku rodičů nově přijatých studentů, kterou pořádáme ve středu 20. 6. 2018 od 17:30 hodin v budově naší školy Na Vítězné pláni 1160, Praha 4. Schůzku povedou třídní učitelé jednotlivých tříd a předají Vám důležité informace o zahájení a průběhu studia.

Zejména upozorňuji na možnost vystavení ISIC karty, kterou je možné používat i jako doklad umožňující vstup do budovy a odběr obědů ve školní jídelně. Pokud má být karta k dispozici již 3. 9. 2018, je potřeba dodat do školy do 30. 6. podepsanou barevnou fotografii dítěte pasového formátu, 290 Kč a Žádost o vystavení průkazu ISIC podepsanou studentem a jeho zákonným zástupcem. Tyto náležitosti můžete přinést již na schůzku 20. 6.

Níže jsou některé podklady, které budou na schůzce projednávány. Materiály není třeba předem studovat resp. tisknout. Dostanete je na schůzce. Zde je uveřejňujeme především pro rodiče, kteří se nebudou moci schůzky zúčastnit. Výjimkou je formulář žádosti o vydání ISIC karty, který můžete přinést na schůzku již vyplněný a podepsaný studentem a rodičem.


Počet přijatých přihlášek

V roce 2018 evidujeme do šestiletého studia 537 přihlášek (249 na 1. termín a 288 na 2. termín). Pro čtyřleté studium jsme dostali celkem 203 přihlášek (125 na 1. termín a 78 na 2. termín).

Zájem o studium na naší škole je vyšší, než byl v předchozích letech. Počet uchazečů, které nebudeme moci z kapacitních důvodů přijmout, tak bude bohužel větší.

Naše škola bude v roce 2018 přijímat žáky základních škol do dvou typů studia:

Šestileté studium
pro žáky ze 7. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/61
otevíráme 2 třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.A (němčina - angličtina),
třída 1.B (angličtina - španělština/francouzština).

Čtyřleté studium
pro žáky z 9. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/41
otevíráme 2 třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.E (angličtina - němčina),
třída 1.F (angličtina - španělština/francouzština).

Oficiální kritéria pro přijímání ke studiu

Jedna ze tříd šestiletého studia (1.A) bude mít v učebním plánu posílenu výuku německého jazyka. Studenti z této třídy budou mít možnost, nikoli však povinnost, v posledním roce studia složit mezinárodně uznávanou zkoušku Deutsches Sprachdiplom (DSD). Tato zkouška předpokládá pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá stupni C1 kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Předchozí studium němčiny však není pro uchazeče podmínkou. Očekáváme, že v této třídě bude vytvořena jedna jazyková skupina (13-17 studentů) z uchazečů, kteří již německý jazyk studovali a budou na toto studium navazovat, a druhá skupina bude složena z uchazečů s minimální nebo žádnou předchozí zkušeností s tímto jazykem. Jako druhý cizí jazyk bude v této třídě vyučována angličtina.

Studenti druhé třídy šestiletého studia (1.B) budou jako první cizí jazyk studovat angličtinu a jako druhý cizí jazyk španělštinu (14-16 studentů) nebo francouzštinu (14-16 studentů). Výchozí úroveň jazykové skupiny bude závislá na pokročilosti studentů, kteří se v ní sejdou. V angličtině navazujeme na znalosti žáků ze základní školy. Návaznost na předchozí studium španělštiny a francouzštiny není zaručena. Ve skupině je obvykle několik začátečníků, kterým se výuka přizpůsobuje.

Přijímací řízení do obou tříd šestiletého studia bude jednotné, jde o stejný obor vzdělávání. Při komunikaci s uchazeči, kteří si podají přihlášku ke studiu, zjistíme, o jakou jazykovou kombinaci, mají zájem. Uchazeči s nejlepším bodovým ziskem při přijímacím řízení pak budou zařazeni do jazykové skupiny podle svého zájmu. Dalším uchazečům, kterým nebudeme moci v tomto ohledu z kapacitních důvodů vyhovět, nabídneme studium v jiné jazykové skupině. Následně bude záležet na jejich rozhodnutí, zda tuto nabídku využijí nebo nikoli.

Třídy čtyřletého studia z organizačních důvodů označujeme 1.E a 1.F. Prvním cizím jazykem s návazností na studium na ZŠ je pro všechny angličtina. Studenti budou rozděleni do čtyř skupin podle své jazykové úrovně dosažené předchozím studiem. Jako druhý jazyk budou studenti třídy 1.E studovat němčinu. Studenti třídy 1.F francouzštinu nebo španělštinu. Studenti se na výuku němčiny, francouzštiny a španělštiny budou dělit na skupiny (14-16 studentů). Volba druhého jazyka bude akceptována u uchazečů s nejlepším bodovým ziskem z přijímacího řízení a to až do vyčerpání stanovené kapacity jazykové skupiny. Dalším přijatým uchazečům, které nebudeme moci z kapacitních důvodů do vybrané skupiny zařadit, nabídneme studium v jiné jazykové skupině. Následně bude záležet na jejich rozhodnutí, zda tuto nabídku využijí nebo nikoli.

Den otevřených dveří pro zájemce o studium a jejich rodiče jsme uspořádali ve středu 10. 1. 2018 od 16:00 do 18:00. Zde jsou ke stažení prezentace pro čtyřleté studium a pro šestileté studium použité při dnu otevřených dveří.

Termíny přijímací zkoušky jsou v roce 2018 stanoveny takto:

 • čtyřleté studium
  • 1. termín: čtvrtek 12. 4. 2018
  • 2. termín: pondělí 16. 4. 2018
 • šestileté studium
  • 1. termín: pátek 13. 4. 2018
  • 2. termín: úterý 17. 4. 2018

Časový rozpis zkoušek
Dále uvedené časy se týkají studentů bez časového navýšení. V případě přiznaného časového navýšení budou zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka začínat později, aby byl dostatečný čas na vypracování přecházejících testů.

 8:00 -  8:20Příchod uchazečů do budovy školy,
kontrola totožnosti, přesun do učebny.
 8:30 - 10:00Matematika,
administace a vlastní zkouška (8:45-9:55, 70 min)
 10:50 - 12:10Český jazyk a literatura,
administrace a vlasní zkouška (11:05-12:05, 60 min)
 12:30 - 13:35Cizí jazyk,
administrace a vlastní zkouška (12:35-13:35, 60 min)

Přijímací řízení se bude skládat z těchto částí:

součást délka maximum
jednotná přijímací zkouška z matematiky 70 minut 50 bodů
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 60 minut 50 bodů
školní přijímací zkouška z cizího jazyka
(angličtiny nebo němčiny, podle volby uchazeče)
60 minut 40 bodů
prospěch v předchozích dvou klasifikačních obdobích --- 12 bodů
1. až 5. místo v obvodním kole olympiády nebo
konverzační soutěže v cizím jazyce
--- 12 bodů

Maximální možný bodový zisk z celého přijímacího řízení je 164 bodů, z toho z centrálně zadávaných testů je maximum 100 bodů, tj. 61%.


Bodové rozpětí dosažené přijatými uchazeči do šestiletého studia v roce 2017:

součást max. min.
jednotná přijímací zkouška z matematiky 50 bodů 24 bodů
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 49 bodů 32 bodů
školní přijímací zkouška z cizího jazyka
(angličtiny nebo němčiny, podle volby uchazeče)
40 bodů 18 bodů
prospěch v předchozích dvou klasifikačních obdobích 12 bodů 3 body
1. až 5. místo v obvodním kole olympiády nebo
konverzační soutěže v cizím jazyce
12 bodů 0 bodů

Přijímacího řízení do šestiletého studia se v roce 2017 zúčastnilo 444 uchazečů. Nejúspěšnější přijatý uchazeč získal celkem 148 bodů (50+47+39+12+0). Poslední přijatý uchazeč do šestiletéh studia v roce 2017 získal celkem 110 bodů (36+39+29+6+0) a umístil se na 111. místě v pořadí úspěšnosti. Kompletní přehled výsledků přijímací zkoušky 2017 do šestiletého studia je zde.


Bodové rozpětí dosažené přijatými uchazeči do čtyřletého studia v roce 2017:

součást max. min.
jednotná přijímací zkouška z matematiky 50 bodů 29 bodů
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 49 bodů 33 bodů
školní přijímací zkouška z cizího jazyka
(angličtiny nebo němčiny, podle volby uchazeče)
40 bodů 17 bodů
prospěch v předchozích dvou klasifikačních obdobích 12 bodů 0 bodů
1. až 5. místo v obvodním kole olympiády nebo
konverzační soutěže v cizím jazyce
12 bodů 0 bodů

Přijímacího řízení do čtyřletého studia se v roce 2017 zúčastnilo 147 uchazečů. Nejúspěšnější přijatý uchazeč získal celkem 157 bodů (46+48+39+12+12). Poslední přijatý uchazeč do čtyřletého studia v roce 2017 získal celkem 108 bodů (29+40+33+6+0) a umístil se na 89. místě v pořadí úspěšnosti. Kompletní přehled výsledků přijímací zkoušky 2017 do čtyřletého studia je zde.


Přijímací testy z českého jazyka a literatury a z matematiky budou zadávány celostátně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV - Cermat). Další informace a testy z předchozích let tak naleznete na stránce www.cermat.cz.

Přijímací test z cizího jazyka připravuje a zadává naše škola. Zde si můžete prohlédnout přijímací testy z minulých let. Uchazeč si sám zvolí, zda vypracuje test z angličtiny nebo z němčiny, podle toho, který z těchto dvou jazyků ovládá lépe.

Přihlášku ke studiu většinou poskytuje základní škola, ale můžete si ji stáhnout i zde. Používejte prosím aktuální formuláře přihlášky, ve kterých je kolonka na vyplnění rodného čísla!

 • Formulář přihlášky: PDF, xlsx
 • Vzor vyplnění (čtyřleté studium): PDF, xlsx
 • Vzor vyplnění (šestileté studium): PDF, xlsx

Přihlášku NENÍ třeba potvrzovat lékařem a není ji třeba tisknout barevně. Měla by být vytištěna oboustranně na jeden list. Pokud je vytištěna na dva listy, je třeba zajistit jejich neoddělitelné spojení. Do přihlášky prosím uveďte rodné číslo uchazeče a email zákonného zástupce. Přihlášku musí zákonný zástupce uchazeče doručit škole osobně či poštou nejpozději do 1. 3. 2018.