Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...

Vyhledávání

Modern uebny fyziky

V roce 2006 byl vybudovn nov arel pro vuku fyziky.

Jak by mla vypadat modern vuka fyziky? Prv tuto otzku jsme si kladli pi navrhovn novho arelu fyziky. Ze vzjemnch diskus vyplynuly nakonec ti zkladn poadavky:

  • vybudovat kvalitn technick zzem pro provdn relnch experiment a men kovskch loh v praktiku
  • vybudovat prostor pro modern multimediln prezentaci vyuovan ltky, a u se jedn o vklad uitele nebo studentsk prce
  • zajistit kvalitn informan zzem pro uitele i studenty.

Dispozice arelu je zvolena tak, aby umoovala efektivn pohyb a etila as. Na kabinet, v nm je umstna i matematicko fyzikln knihovna, navazuje mal fyzikln uebna, na n ppravna se skladem pomcek a na n zase velk fyzikln uebna. Vechny tyi mstnosti jsou propojeny dvemi, ob uebny jsou obsluhovny z jedn ppravny, kde je uloeno veker vybaven ve sknch nebo v policch. V obou uebnch je proveden rozvod malho napt do kovskch stolk, v obou uebnch, kabinetu i v ppravn jsou osazeny potae s pipojenm na internet. V obou uebnch je dle osazen video a DVD pehrva, v men uebn je pak obraz i zvuk z pehrvae i potae vyveden na televizi, ve velk uebn na dataprojektor a reproduktorovou soustavu. Ob uebny a ppravna jsou opateny elektrickm zatemnnm.

Reln experimenty a kovsk praktika - to by ml bt zklad kvalitn vuky. Rekonstrukce umonila zskat v ppravn dostatek prostoru k pehlednmu uloen pomcek. Racionln uspodn vnitnch prostor et as uiteli, je odstranno zbyten penen pomcek. Peli jsme na systm nostek s pipravenmi experimenty z jednotlivch oblast, kter sta z pslun police pouze pemstit na demonstran stl. Jednodu experimenty provdme na demonstranm stole umstnm klasicky ped tabul, na sloitj experimenty (nap. elektrick zapojen) mme druh demonstran stl v ppravn, oddlen od uebny aluziovm oknem.. Zde je experiment pipraven a vyzkouen den pedem, pi vuce se oknko zvedne a studenti se pesunou do zadn sti uebny. Odpad sestavovn a zkouen experimentu ve stresu o pestvce ped hodinou, navc na demonstranm stole lze sestavu ponechat pro vyuit v paralelnch tdch ronku. Velkorysost v een ponechv prostorov rezervy i pro instalaci dal techniky. Pomcky i technika vyaduj pravidelnou drobnou drbu, proto je soust ppravny i pracovn stl s malou dlnikou.


Vybaven multimediln technikou umouje prezentaci refert, projekt i multimedilnch vyuovacch program. Ve je vyeeno tak, aby bylo mono techniku bez komplikac postupn obmovat s dalm rozvojem informanch technologi.

Informan zzem pedstavuje matematicko fyzikln knihovna budovan od vzniku koly a podle finannch monost pravideln doplovan knihami i asopisy. Vypjit knihy si mohou nejen lenov uitelskho sboru, ale i kad student. K dispozici uitelm a studentm je tak koprka, scanner, je mon vypalovat CD a DVD. Samozejmost je pstup k internetu na vech tyech instalovanch potach. Knihovna m dostaten prostorov rezervy pro svj rozvoj.

Uebna fyziky nyn slou i jinm pedmtm. Pomh pokrt poadavky na vyuit multimediln techniky v jinch pedmtech, konaj se zde semine, besedy i filmov projekce.

Novm arelem se fyzika nestala snadnjm pedmtem, hlavn st prce le i nadle na studentech, kterm nezbv ne poctiv potat pklady, uit se vzorce a definice. Podobn jako u matematiky plat i tady: krlovsk cesta k fyzice neexistuje. Atraktivn podn v modern vybavenm prostoru ale me podpoit zjem a chu se fyzikou zabvat.