Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...

Vyhledávání

Přijímací zkoušky

Výsledky přijímacích zkoušek

K vyhledání konkrétního kódu použijte CTRL+F.

Zdá se, že je dobojováno. Máme 120 zápisových lístků. Na zvláštní stránce jsou informace pro nově přijaté studenty a jejich rodiče. K přihlášení použijte údaje zaslané emailem dne 8. 7.


Přihlášky ke studiu

Letos jsme obdrželi 221 přihlášek ke čtyřletému studiu a 681 přihlášek k šestiletému studiu. Celkem tedy 902 přihlášek.

Kritéria pro přijímání ke studiu

Naše škola bude v roce 2020 přijímat žáky základních škol do dvou typů studia:

Šestileté studium
pro žáky ze 7. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/61
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.A (němčina - angličtina),
třída 1.B (angličtina - francouzština/španělština).

Čtyřleté studium
pro žáky z 9. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/41
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.E (angličtina - němčina),
třída 1.F (angličtina - francouzština/španělština).

Jedna ze tříd šestiletého studia (1.A) bude mít v učebním plánu posílenu výuku německého jazyka. Studenti z této třídy budou mít možnost, nikoli však povinnost, v posledním roce studia složit mezinárodně uznávanou zkoušku Deutsches Sprachdiplom (DSD). Tato zkouška předpokládá pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá stupni C1 kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Předchozí studium němčiny však není pro uchazeče podmínkou. Očekáváme, že v této třídě bude vytvořena jedna jazyková skupina (13-17 studentů) z uchazečů, kteří již německý jazyk studovali a budou na toto studium navazovat, a druhá skupina bude složena z uchazečů s minimální nebo žádnou předchozí zkušeností s tímto jazykem. Jako druhý cizí jazyk bude v této třídě vyučována angličtina.

Studenti druhé třídy šestiletého studia (1.B) budou jako první cizí jazyk studovat angličtinu a jako druhý cizí jazyk francouzštinu (14-16 studentů) nebo španělštinu (14-16 studentů).

Přijímací řízení do obou tříd šestiletého studia bude jednotné, jde o stejný obor vzdělávání. Při komunikaci s uchazeči, kteří si podají přihlášku ke studiu, zjistíme, o jakou jazykovou kombinaci (třídu) mají zájem. Uchazeči s nejlepším bodovým ziskem při přijímacím řízení pak budou zařazeni do jazykové skupiny (třídy) podle svého zájmu. Dalším uchazečům, kterým nebudeme moci v tomto ohledu z kapacitních důvodů vyhovět, nabídneme studium v jiné jazykové skupině (třídě). Následně bude záležet na jejich rozhodnutí, zda tuto nabídku využijí nebo nikoli.

Třídy čtyřletého studia z organizačních důvodů označujeme 1.E a 1.F. Prvním cizím jazykem s návazností na studium na ZŠ je pro všechny angličtina. Studenti budou rozděleni do čtyř skupin podle své jazykové úrovně dosažené předchozím studiem. Jako druhý jazyk budou studenti třídy 1.E studovat němčinu. Studenti třídy 1.F francouzštinu nebo španělštinu. Studenti se na výuku němčiny, francouzštiny a španělštiny budou dělit na skupiny (14-16 studentů). Volba druhého jazyka bude akceptována u uchazečů s nejlepším bodovým ziskem z přijímacího řízení a to až do vyčerpání stanovené kapacity jazykové skupiny. Dalším přijatým uchazečům, které nebudeme moci z kapacitních důvodů do vybrané skupiny zařadit, nabídneme studium v jiné jazykové skupině. Následně bude záležet na jejich rozhodnutí, zda tuto nabídku využijí nebo nikoli.

Den otevřených dveří pro zájemce o studium a jejich rodiče proběhne ve středu 6. 1. 2021 od 16:00 do 18:00.

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky naše škola neorganizuje. Vzhledem k tomu, že přijímací řízení je jednotné, lze absolvovat přípravné kurzy pořádané jinou školou nebo jinou organizací. Přípravné kurzy (online i prezenční) organizuje například společnost Scio.

Termíny přijímací zkoušky jsou v roce 2020 stanoveny takto:

 • čtyřleté studium
  • 1. termín: úterý 14. 4. 2020
  • 2. termín: středa 15. 4. 2020
 • šestileté studium
  • 1. termín: čtvrtek 16. 4. 2020
  • 2. termín: pátek 17. 4. 2020
 • náhradní termín pro oba typy studia - v případě, že se uchazeč z vážných důvodů nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu
  • 1. termín: středa 13. 5. 2020
  • 2. termín: čtvrtek 14. 5. 2020

Kritéria pro přijímání ke studiu

Přijímací řízení se bude skládat z těchto částí:

součást délka maximum
jednotná přijímací zkouška z matematiky 70 minut 50 bodů
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 60 minut 50 bodů
prospěch v předchozích dvou klasifikačních obdobích --- 10 bodů
olympiády, jazykové soutěže a certifikáty --- 10 bodů

Maximální možný bodový zisk z celého přijímacího řízení je 120 bodů, z toho z centrálně zadávaných testů je maximum 100 bodů, tj. 83%. O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení.

Přijímací testy z českého jazyka a literatury a z matematiky budou zadávány celostátně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV - Cermat). Další informace a testy z předchozích let tak naleznete na stránce www.cermat.cz.

Přihlášku ke studiu většinou poskytuje základní škola, ale můžete si ji stáhnout i zde.

 • Formulář přihlášky: PDF, xlsx
 • Vzor vyplnění (čtyřleté studium): PDF, xlsx
 • Vzor vyplnění (šestileté studium): PDF, xlsx

Přihlášku NENÍ třeba potvrzovat lékařem a není ji třeba tisknout barevně. Měla by být vytištěna oboustranně na jeden list. Pokud je vytištěna na dva listy, je třeba zajistit jejich neoddělitelné spojení. Do přihlášky prosím uveďte čitelně email zákonného zástupce. Další podrobnosti o tom jak vyplnit přihlášku ke studiu jsou ve zvláštním dokumentu. Přihlášku musí zákonný zástupce uchazeče doručit škole osobně či poštou nejpozději do 2. 3. 2020.


Konečné výsledky přijímacího řízení v roce 2019

Ve čtyřletém studiu jsme přijímali 2 třídy, tj. 60 studentů. Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 220 uchazečů. Kladné rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 73 uchazečům, z nichž 52 nám odevzdalo zápisový lístek. Dodatečně pak bylo přijato 8 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 84. místě v pořadí úspěšnosti a v přijímacím řízení získal celkem 90 bodů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tomto souboru.

V šestiletém studiu jsme přijímali 3 třídy, tj. 90 studentů. Přijímací zkoušky vykonalo 824 uchazečů. Kladné rozhodnutí o přijetí jsme po přijímacích zkouškách oznámili 105 uchazečům, z nichž 60 nám odevzdalo zápisový lístek. Jedna uchazečka byla přijata po vykonání zkoušek v náhradním termínu. Dodatečně pak bylo přijato 29 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 156. místě v pořadí úspěšnosti a v přijímacím řízení získal celkem 81 bodů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tomto souboru.


Výsledky přijímacího řízení v roce 2018

Přijímací řízení se v roce 2018 skládalo z těchto částí:

součást délka maximum
jednotná přijímací zkouška z matematiky 70 minut 50 bodů
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 60 minut 50 bodů
školní přijímací zkouška z cizího jazyka
(angličtiny nebo němčiny, podle volby uchazeče)
60 minut 40 bodů
prospěch v předchozích dvou klasifikačních obdobích --- 12 bodů
1. až 5. místo v obvodním kole olympiády nebo
konverzační soutěže v cizím jazyce
--- 12 bodů

Maximální možný bodový zisk z celého přijímacího řízení byl 164 bodů, z toho z centrálně zadávaných testů bylo maximum 100 bodů, tj. 61%.

Přijímacího řízení do šestiletého studia se v roce 2018 zúčastnilo 538 uchazečů. Nejúspěšnější přijatý uchazeč získal celkem 147 bodů (46+41+36+12+12). Poslední přijatý uchazeč do šestiletéh studia v roce 2018 získal celkem 118 bodů (31+39+39+9+0) a umístil se na 96. místě v pořadí úspěšnosti. Kompletní přehled výsledků přijímacího řízení roku 2018 do šestiletého studia je zde.

Přijímacího řízení do čtyřletého studia se v roce 2018 zúčastnilo 203 uchazečů. Nejúspěšnější přijatý uchazeč získal celkem 163 bodů (50+49+40+12+12). Poslední přijatý uchazeč do čtyřletého studia v roce 2018 získal celkem 114 bodů (32+41+35+6+0) a umístil se na 81. až 82. místě v pořadí úspěšnosti. Kompletní přehled výsledků přijímacího řízení roku 2018 do čtyřletého studia je zde.