Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...

Vyhledávání

Aktuality z přijímacího řízení

Zájem o naši školu je letos výrazně větší než byl v minulých letech. Obdrželi jsme celkem 1053 přihlášek ke studiu. Do čtyřletého studia máme 224 přihášek (131 na první a 93 na druhý termín). Do šestiletého studia se přihlásilo 829 uchazečů (408 na první termín a 421 na druhý).

Naše škola bude v roce 2019 přijímat žáky základních škol do dvou typů studia:

Šestileté studium
pro žáky ze 7. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/61
otevíráme 3 třídy, tj. přijmeme celkem 90 studentů,
třída 1.A (němčina - angličtina),
třída 1.B (angličtina - francouzština),
třída 1.C (angličtina - španělština).

Čtyřleté studium
pro žáky z 9. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/41
otevíráme 2 třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.E (angličtina - němčina),
třída 1.F (angličtina - španělština/francouzština).

Jedna ze tříd šestiletého studia (1.A) bude mít v učebním plánu posílenu výuku německého jazyka. Studenti z této třídy budou mít možnost, nikoli však povinnost, v posledním roce studia složit mezinárodně uznávanou zkoušku Deutsches Sprachdiplom (DSD). Tato zkouška předpokládá pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá stupni C1 kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Předchozí studium němčiny však není pro uchazeče podmínkou. Očekáváme, že v této třídě bude vytvořena jedna jazyková skupina (13-17 studentů) z uchazečů, kteří již německý jazyk studovali a budou na toto studium navazovat, a druhá skupina bude složena z uchazečů s minimální nebo žádnou předchozí zkušeností s tímto jazykem. Jako druhý cizí jazyk bude v této třídě vyučována angličtina.

Studenti dalších tříd šestiletého studia (1.B a 1.C) budou jako první cizí jazyk studovat angličtinu a jako druhý cizí jazyk francouzštinu (1.B, 30 studentů) nebo španělštinu (1.C, 30 studentů). Studenti každé třídy budou vždy rozděleni do dvou jazykových skupin podle své předchozí zkušenosti s daným jazykem.

Přijímací řízení do tříd šestiletého studia bude jednotné, jde o stejný obor vzdělávání. Při komunikaci s uchazeči, kteří si podají přihlášku ke studiu, zjistíme, o jakou jazykovou kombinaci (třídu) mají zájem. Uchazeči s nejlepším bodovým ziskem při přijímacím řízení pak budou zařazeni do jazykové skupiny (třídy) podle svého zájmu. Dalším uchazečům, kterým nebudeme moci v tomto ohledu z kapacitních důvodů vyhovět, nabídneme studium v jiné jazykové skupině (třídě). Následně bude záležet na jejich rozhodnutí, zda tuto nabídku využijí nebo nikoli.

Třídy čtyřletého studia z organizačních důvodů označujeme 1.E a 1.F. Prvním cizím jazykem s návazností na studium na ZŠ je pro všechny angličtina. Studenti budou rozděleni do čtyř skupin podle své jazykové úrovně dosažené předchozím studiem. Jako druhý jazyk budou studenti třídy 1.E studovat němčinu. Studenti třídy 1.F francouzštinu nebo španělštinu. Studenti se na výuku němčiny, francouzštiny a španělštiny budou dělit na skupiny (14-16 studentů). Volba druhého jazyka bude akceptována u uchazečů s nejlepším bodovým ziskem z přijímacího řízení a to až do vyčerpání stanovené kapacity jazykové skupiny. Dalším přijatým uchazečům, které nebudeme moci z kapacitních důvodů do vybrané skupiny zařadit, nabídneme studium v jiné jazykové skupině. Následně bude záležet na jejich rozhodnutí, zda tuto nabídku využijí nebo nikoli.

Den otevřených dveří pro zájemce o studium a jejich rodiče jsme uspořádali ve středu 9. 1. 2019 od 16:00 do 18:00. Prezentce pro šestileté studium ke stažení. Prezentace pro čtyřleté studium ke stažení

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky naše škola neorganizuje. Vzhledem k tomu, že přijímací řízení je jednotné, lze absolvovat přípravné kurzy pořádané jinou školou nebo jinou organizací. Přípravné kurzy (online i prezenční) organizuje například společnost Scio.

Termíny přijímací zkoušky jsou v roce 2019 stanoveny takto:

 • čtyřleté studium
  • 1. termín: pátek 12. 4. 2019
  • 2. termín: pondělí 15. 4. 2019
 • šestileté studium
  • 1. termín: úterý 16. 4. 2019
  • 2. termín: středa 17. 4. 2019

Kritéria pro přijímání ke studiu

Přijímací řízení se bude skládat z těchto částí:

součást délka maximum
jednotná přijímací zkouška z matematiky 70 minut 50 bodů
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 60 minut 50 bodů
prospěch v předchozích dvou klasifikačních obdobích --- 10 bodů
1. až 5. místo v obvodním kole olympiády nebo
konverzační soutěže v cizím jazyce
--- 10 bodů

Maximální možný bodový zisk z celého přijímacího řízení je 120 bodů, z toho z centrálně zadávaných testů je maximum 100 bodů, tj. 83%. O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení.

Přijímací testy z českého jazyka a literatury a z matematiky budou zadávány celostátně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV - Cermat). Další informace a testy z předchozích let tak naleznete na stránce www.cermat.cz.

Přihlášku ke studiu většinou poskytuje základní škola, ale můžete si ji stáhnout i zde.

 • Formulář přihlášky: PDF, xlsx
 • Vzor vyplnění (čtyřleté studium): PDF, xlsx
 • Vzor vyplnění (šestileté studium): PDF, xlsx

Přihlášku NENÍ třeba potvrzovat lékařem a není ji třeba tisknout barevně. Měla by být vytištěna oboustranně na jeden list. Pokud je vytištěna na dva listy, je třeba zajistit jejich neoddělitelné spojení. Do přihlášky prosím uveďte čitelně email zákonného zástupce. Další podrobnosti o tom jak vyplnit přihlášku ke studiu jsou ve zvláštním dokumentu. Přihlášku musí zákonný zástupce uchazeče doručit škole osobně či poštou nejpozději do 1. 3. 2019.


Výsledky přijímacího řízení v roce 2018

Přijímací řízení se v roce 2018 skládalo z těchto částí:

součást délka maximum
jednotná přijímací zkouška z matematiky 70 minut 50 bodů
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 60 minut 50 bodů
školní přijímací zkouška z cizího jazyka
(angličtiny nebo němčiny, podle volby uchazeče)
60 minut 40 bodů
prospěch v předchozích dvou klasifikačních obdobích --- 12 bodů
1. až 5. místo v obvodním kole olympiády nebo
konverzační soutěže v cizím jazyce
--- 12 bodů

Maximální možný bodový zisk z celého přijímacího řízení byl 164 bodů, z toho z centrálně zadávaných testů bylo maximum 100 bodů, tj. 61%.

Přijímacího řízení do šestiletého studia se v roce 2018 zúčastnilo 538 uchazečů. Nejúspěšnější přijatý uchazeč získal celkem 147 bodů (46+41+36+12+12). Poslední přijatý uchazeč do šestiletéh studia v roce 2018 získal celkem 118 bodů (31+39+39+9+0) a umístil se na 96. místě v pořadí úspěšnosti. Kompletní přehled výsledků přijímacího řízení roku 2018 do šestiletého studia je zde.

Přijímacího řízení do čtyřletého studia se v roce 2018 zúčastnilo 203 uchazečů. Nejúspěšnější přijatý uchazeč získal celkem 163 bodů (50+49+40+12+12). Poslední přijatý uchazeč do čtyřletého studia v roce 2018 získal celkem 114 bodů (32+41+35+6+0) a umístil se na 81. až 82. místě v pořadí úspěšnosti. Kompletní přehled výsledků přijímacího řízení roku 2018 do čtyřletého studia je zde.