Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...


  Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\webGVP\system\xhtml\head.php on line 193

  Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\webGVP\system\xhtml\head.php on line 210

Vyhledávání

Školská rada

Školská rada je zřízena a jedná podle § 167 a § 168 Zákona číslo 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Znění těchto dvou paragrafů je uvedeno na konci stránky.


  § 167

  (1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje
  školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům
  nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům
  školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je
  součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu
  školskou radu.
  
  (2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet
  jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady
  jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a
  zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané
  školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které
  nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly
  zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
  
  (3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem,
  zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty
  nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy
  nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci
  nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem
  nebo ředitelem školy.
  
  (4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění
  voleb do školské rady.
  
  (5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a
  studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované
  výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
  
  (6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
  
  (7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady
  svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel
  školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se
  zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém
  prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K
  přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou
  všech členů školské rady.
  
  (8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat,
  požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle
  odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního
  řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do
  školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být
  volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z
  důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena
  školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí
  shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných
  volbách.
  
  (9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
  a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské
  rady,
  b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady
  zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
  c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
  d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady,
  pokud tak stanoví volební řád, nebo
  e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v
  předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,
  f)  dnem,  kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v
  pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých
  žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či
  studentem školy.

  § 168

  (1) Školská rada
  a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
  následnému uskutečňování,
  b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách
  stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  d)  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v
  základních a středních školách,
  e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje
  opatření ke zlepšení hospodaření,
  g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům
  vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  i) podává návrh na odvolání ředitele,
  j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

  (2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím
  o  škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle
  zvláštních právních předpisů^17) poskytne ředitel školy školské radě
  pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy.
  Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  tím není dotčeno.

  (3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d)
  rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy.
  Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží
  dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se
  účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném
  projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v
  odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem
  školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

  (4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem
  obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil
  ředitele školy do funkce.