Menu se načítá

Školská rada je zřízena a jedná podle § 167 a § 168 Zákona číslo 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Znění těchto dvou paragrafů je uvedeno na konci stránky.

§ 167  

 (1)  Při  základních,  středních a vyšších odborných školách se zřizuje   školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům   nezletilých  žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům   školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je   součástí  právnické  osoby  více  těchto  škol,  je  možné zřídit jednu   školskou radu.     

(2)  Školskou  radu  zřizuje  zřizovatel,  který  zároveň stanoví počet   jejích  členů  a  vydá  její  volební  řád.  Třetinu členů školské rady   jmenuje  zřizovatel,  třetinu  volí zákonní zástupci nezletilých žáků a   zletilí  žáci  a  studenti  a  třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané   školy.  Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které   nejsou  zřízeny  státem,  krajem,  obcí  nebo  svazkem obcí, plní úkoly   zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.    

 (3)  Týž  člen  školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem,   zvolen  zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty   nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy   nemůže  být  zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci   nezletilých  žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem   nebo ředitelem školy.    

 (4)  Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění   voleb do školské rady.     

(5)  Nezvolí-li  zákonní  zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a   studenti  stanovený  počet  členů školské rady ani na základě opakované   výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.    

 (6) Funkční období členů školské rady je tři roky.    

 (7)  Školská  rada  zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady   svolává  její  předseda,  první  zasedání  školské rady svolává ředitel   školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se   zasedání  školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém   prvním  zasedání  stanoví  svůj  jednací  řád a zvolí svého předsedu. K   přijetí  jednacího  řádu  se  vyžaduje  schválení nadpoloviční většinou   všech členů školské rady.    

 (8)  Předčasné  volby  do funkce voleného člena školské rady lze konat,   požádá-li  o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle   odstavce  2  volit  tohoto člena školské rady, která je podle volebního   řádu  nezbytná  ke  zvolení  člena  školské  rady.  Doplňovací volby do   školské  rady  se  v  souladu  s volebním řádem konají, přestane-li být   volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z   důvodů  stanovených  v  odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena   školské  rady  zvoleného  v předčasných nebo doplňovacích volbách končí   shodně  s  funkčním  obdobím  členů  školské  rady  zvolených v řádných   volbách.     

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období   a)  vzdáním  se  funkce  písemným prohlášením do rukou předsedy školské   rady,   b)  dnem  doručení  písemného  odvolání  jmenovaného člena školské rady   zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,   c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,   d)  v  případě  opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady,   pokud tak stanoví volební řád, nebo   e)  dnem,  kdy  byl  do  funkce  člena  školské rady zvolen nový člen v   předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,   f)   dnem,   kdy  zástupce  pedagogických  pracovníků  přestane  být  v   pracovněprávním  vztahu  ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých   žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či   studentem školy.   

§ 168   

(1) Školská rada   a)  vyjadřuje  se  k  návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich   následnému uskutečňování,   b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,   c)  schvaluje  školní  řád,  ve  středních  a vyšších odborných školách   stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,   d)   schvaluje  pravidla  pro  hodnocení  výsledků  vzdělávání  žáků  v   základních a středních školách,   e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,   f)  projednává  návrh  rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje   opatření ke zlepšení hospodaření,   g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,   h)  podává  podněty  a  oznámení  řediteli  školy, zřizovateli, orgánům   vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,   i) podává návrh na odvolání ředitele,   j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.   

(2)  Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím   o   škole,  zejména  k dokumentaci  školy.  Informace  chráněné  podle   zvláštních  právních  předpisů^17)  poskytne ředitel školy školské radě   pouze  za  podmínek  stanovených  těmito  zvláštními právními předpisy.   Poskytování  informací  podle  zákona o svobodném přístupu k informacím   tím není dotčeno.  

 (3)  O  schválení  dokumentů  uvedených  v  odstavci  1  písm. b) až d)   rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy.   Pokud  školská  rada  tento  dokument neschválí, ředitel školy předloží   dokument  k  novému  projednání  do 1 měsíce. Opakovaného projednání se   účastní  zřizovatel.  Není-li  dokument  schválen  ani  při  opakovaném   projednání  nebo  pokud  školská  rada  neprojedná  dokumenty uvedené v   odstavci  1  písm.  b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem   školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.  

 (4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem   obcí,  plní  úkoly  zřizovatele  podle  odstavce  3  ten, kdo ustanovil   ředitele školy do funkce.