Menu se načítá

Výuka cizích jazyků

Znalost cizích jazyků pokládáme za mimořádně důležitou, a proto jejich výuce věnujeme velkou pozornost. Všichni naši učitelé jsou k výuce plně aprobováni. Jsou zvyklí o své práci přemýšlet a hledat efektivní cesty, aby studenti dosáhli ve výuce cizích jazyků co nejlepších výsledků. Na výuce cizích jazyků se kromě českých učitelů podílejí i rodilí mluvčí. Jsou jimi rodilí mluvčí angličtiny pánové José Babiera, Robert Nelson a slečna Jayden Spencer, rodilá mluvčí němčiny paní Christine Pfau, rodilí mluvčí španělštiny paní Ingrid Birhanzl a pan Diego Hernandez a rodilý mluvčí francouzštiny pan Fabien Vouterin. Výuka je organizována tak, aby se na výuce každého studenta v průběhu jeho studia podílel jak český učitel, tak i rodilý mluvčí.

Časová dotace výuky cizího jazyka v jednotlivých ročnících je v šestiletém studiu 3, 3, 4, 3, 3, 4 vyučovacích hodin týdně a ve čtyřletém studiu 3, 4, 4, 4 vyučovacích hodin týdně. Tato dotace platí pro výuku anglického jazyka i druhého cizího jazyka, tedy němčiny bez DSD programu, španělštiny a francouzštiny.

Ve třídě 1.A šestiletého studia máme studijní program s rozšířenou výukou německého jazyka. Časová dotace je 3, 4, 5, 4, 4, 5 + volitelný dvouhodinový DSD seminář v předmaturitním a maturitním ročníku. Rozšířená časová dotace výuky němčiny není na úkor výuky angličtiny ani jiných předmětů. V druhém ročníku mají studenti DSD programu o jednu hodinu méně matematiky (místo 5 hodin týdně mají jen 4), v dalších letech mají celkový počet vyučovaných hodin o hodinu vyšší (místo 34 stráví ve škole 35 vyučovacích hodin týdně). Studenti z této třídy mají možnost, nikoli však povinnost, v posledním roce studia složit mezinárodně uznávanou zkoušku Deutsches Sprachdiplom (DSD II). Tato zkouška předpokládá pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá stupni B2/C1 kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Ve všech jazycích se snažíme v maximální možné míře navázat na úroveň, kterou studenti dosáhli svým předchozím studiem. Proto studenty rozdělujeme do jazykových skupin podle výsledků vstupních testů. Angličtinu ve čtyřletém studiu dokonce dělíme na čtyři skupiny podle pokročilosti bez ohledu na to, zda jsou pro výuku ostatních předmětů zařazení do třídy 1.E nebo 1.F.

Učebnice jsou vybírány s ohledem na pokročilost každé jazykové skupiny. Učíme podle těchto řad učebnic.

Anglický jazyk

Základními učebnicemi je řada English File, kterou používáme na nejrůznějších úrovních od New English File Pre – Intermediate, přes pokročilejší Intermediate, Intermediate Plus, Upper – Intermediate až po učebnici Advanced. Jako doplňující materiály mají studenti k dispozici učebnice ke zkouškám FCE a CAE a další materiály k rozšíření slovní zásoby a vylepšení gramatiky např. Grammar in Use a Vocabulary in Use na různých úrovních pokročilosti. Učebnice jsou doplňovány také anglickými časopisy Bridge a Friendship.

Německý jazyk

Používáme moderní řadu učebnic Direkt Interaktiv (Klett) a Mit uns (Hueber). Časopisy Deutsch Perfekt a Vitamin de.

Španělský jazyk

V současnosti používáme u čtyřletého studia učebnicovou řadu Frecuencias, která je dostupná v různých úrovních. U šestiletého studia používáme první dva roky učebnici Reporteros internacionales 1 a 2. V dalších ročnících se přechází na učebnicovou řadu Frecuencias, úroveň A2 a B1. Ve výuce používáme také řadu doplňkových materiálů, např. Dele A2 a B1 nebo materiály a interaktivní cvičení, které jsou k dispozici na výukové platformě ELETECA od nakladatelství Edinumen.

Francouzský jazyk

Základní používané učebnice jsou Nouveau quartier libre 1, 2 a Tendances A1, A2, B1. Doplňkové materiály pak Francouzština – maturitní příprava I., II.

Výsledky našich studentů

Naši studenti dosahují výborných výsledků v různých jazykových soutěžích i při maturitní zkoušce. Pro ilustraci zde uvádíme průměrné percentilové výsledky našich studentů v maturitním didaktickém testu (DT) z anglického jazyka (AJ) v porovnání s výsledky dosaženými studenty téhož oboru v České republice. Data byla získána z www stránky https://vysledky.cermat.cz/, kde si také můžete najít různá jiná porovnání.

Čtyřleté studium DT AJ průměr percentilového umístění

Rok201820192020202120222023
ČR G465,664,765,665,365,365,5
GVP G482,479,282,478,182,373,5

Šestileté studium DT AJ průměr percentilového umístění

Rok201820192020202120222023
ČR G675,776,275,776,275,374,3
GVP G683,985,083,981,082,487,2