Menu se načítá

Kritéria pro přijetí

Oficiální kritéria pro přijetí ve školním roce 2022 budou v souladu s platnými předpisy vydána a zveřejněna na této stránce koncem ledna 2022. Předpokládáme, že se nebudou významně lišit od kritérií pro přijetí platných v roce 2021, která zde pro vaši informaci uvádíme.

Přijímací řízení se bude skládat z těchto částí:

součástdélkamaximum
jednotná přijímací zkouška z matematiky85 minut50 bodů
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury70 minut50 bodů
prospěch v předchozích klasifikačních obdobích---10 bodů

Časový rozpis zkoušek (dokument Cermatu)

Maximální možný bodový zisk z celého přijímacího řízení je 110 bodů, z toho z centrálně zadávaných testů je maximum 100 bodů, tj. 91%. O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení.

Přijímací testy z českého jazyka a literatury a z matematiky budou zadávány celostátně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve Cermat). Další informace a testy z předchozích let tak naleznete na stránce prijimacky.cermat.cz.

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. nebudeme v přijímacím řízení hodnotit vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Budeme bodovat pouze vysvědčení za první pololetí školního roku 2019/20 a vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/21 a to těmito body:

5 bodů v případě, že průměrný prospěch z povinných předmětů je menší nebo roven 1,1. Hodnocení z chování a z nepovinných předmětů není bodováno.
3 body v případě, že průměrný prospěch z povinných předmětů je větší než 1,1 a zároveň menší nebo roven 1,5 a současně žádný předmět není hodnocen horší známkou než chvalitebně.
Protože se hodnotí dvě klasifikační období, je nejvyšší dosažitelný počet bodů 10.

Pokud uchazeč v hodnoceném období studoval v zahraničí, naše škola oboduje jeho zahraniční vysvědčení tak, aby nedošlo k znevýhodnění tohoto uchazeče ani ostatních uchazečů o přijetí.

V předchozích letech jsme v rámci přijímacího řízení bodově hodnotili i umístění do 5. místa v obvodním (okresním) kole předmětových olympiád a konverzačních soutěží. Z důvodu koronavirové epidemie se na jaře 2020 obvodní (okresní) kola v některých olympiádách neuskutečnila a i ve školním roce 2020/21 některé olympiády neprobíhají. Proto nebudeme v roce 2021 toto kritérium uplatňovat. Letos také bodově nezvýhodňujeme uchazeče s jazykovými certifikáty.