Menu se načítá

Naše škola bude v roce 2021 přijímat žáky základních škol do dvou typů studia:


Šestileté studium
pro žáky ze 7. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/61
otevíráme tři třídy, tj. přijmeme celkem 90 studentů,
třída 1.A (němčina s DSD programem - angličtina),
třída 1.B (angličtina - němčina/francouzština),
třída 1.C (angličtina - španělština).

Čtyřleté studium
pro žáky z 9. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/41
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.E (angličtina - němčina),
třída 1.F (angličtina - francouzština/španělština).

Připravné kurzy
Přípravné kurzy před přijímacími zkouškami na naší škole nepořádáme. Přijímací zkoušky jsou jednotné, a proto, pokud máte o tyto kurzy zájem, je možné navštěvovat kurzy organizované jinou školou nebo jinou organizací. Kurzy organizuje např. společnost SCIO.

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří pro zájemce o studium a jejich rodiče proběhne ve středu 6. 1. 2021 od 16:00 do 18:00. Pokud nebudeme moci uspořádat klasický den otevřených dveří s fyzickou přítomností zájemců o studium v budově školy, připravíme jeho on line alternativu.

Jedna ze tříd šestiletého studia (1.A) bude mít v učebním plánu posílenu výuku německého jazyka. Studenti z této třídy budou mít možnost, nikoli však povinnost, v posledním roce studia složit mezinárodně uznávanou zkoušku Deutsches Sprachdiplom (DSD). Tato zkouška předpokládá pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá stupni C1 kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Předchozí studium němčiny však není pro uchazeče podmínkou. Očekáváme, že v této třídě bude vytvořena jedna jazyková skupina (13-17 studentů) z uchazečů, kteří již německý jazyk studovali a budou na toto studium navazovat, a druhá skupina bude složena z uchazečů s minimální nebo žádnou předchozí zkušeností s tímto jazykem. Jako druhý cizí jazyk bude v této třídě vyučována angličtina.

Studenti druhé přijímané třídy šestiletého studia (1.B) budou jako první cizí jazyk studovat angličtinu a jako druhý cizí jazyk francouzštinu (14-16 studentů) nebo němčinu bez DSD programu (14-16 studentů).

Studenti třetí přijímané třídy šestiletého studia (1.C) budou jako první cizí jazyk studovat angličtinu a jako druhý cizí jazyk španělštinu. Pro výuku španělštiny se bude třída dělit na dvě skupiny.

Přijímací řízení tříd šestiletého studia bude jednotné, jde o stejný obor vzdělávání. Při komunikaci s uchazeči, kteří si podají přihlášku ke studiu, zjistíme, o jakou jazykovou kombinaci (třídu) mají zájem. Uchazeči s nejlepším bodovým ziskem při přijímacím řízení pak budou zařazeni do jazykové skupiny (třídy) podle svého zájmu. Dalším uchazečům, kterým nebudeme moci v tomto ohledu z kapacitních důvodů vyhovět, nabídneme studium v jiné jazykové skupině (třídě). Následně bude záležet na jejich rozhodnutí, zda tuto nabídku využijí nebo nikoli.

Třídy čtyřletého studia z organizačních důvodů označujeme 1.E a 1.F. Prvním cizím jazykem s návazností na studium na ZŠ je pro všechny angličtina. Studenti budou rozděleni do čtyř skupin podle své jazykové úrovně dosažené předchozím studiem. Jako druhý jazyk budou studenti třídy 1.E studovat němčinu. Studenti třídy 1.F francouzštinu nebo španělštinu. Studenti se na výuku němčiny, francouzštiny a španělštiny budou dělit na skupiny (14-16 studentů). Volba druhého jazyka bude akceptována u uchazečů s nejlepším bodovým ziskem z přijímacího řízení a to až do vyčerpání stanovené kapacity jazykové skupiny. Dalším přijatým uchazečům, které nebudeme moci z kapacitních důvodů do vybrané skupiny zařadit, nabídneme studium v jiné jazykové skupině. Následně bude záležet na jejich rozhodnutí, zda tuto nabídku využijí nebo nikoli.


Kritéria pro přijímání ke studiu


Kritéria pro přijímání ke studiu platná v roce 2021 zveřejníme v lednu. Níže jsou uvedeny odkazy na kritéria, která platila v roce 2020. Předpokládáme, že kritéria platná v roce 2021 budou obdobná jako kritéria z roku 2020.

Termíny přijímací zkoušky jsou v roce 2021 stanoveny takto:

 • čtyřleté studium
  • 1. termín: pondělí 12. 4. 2021
  • 2. termín: úterý 13. 4. 2021
 • šestileté studium
  • 1. termín: středa 14. 4. 2021
  • 2. termín: čtvrtek 15. 4. 2021
 • náhradní termín pro oba typy studia - v případě, že se uchazeč z vážných důvodů nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu
  • 1. termín: středa 12. 5. 2021
  • 2. termín: čtvrtek 13. 5. 2021

Přijímací řízení se bude skládat z těchto částí:

součástdélkamaximum
jednotná přijímací zkouška z matematiky70 minut50 bodů
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury60 minut50 bodů
prospěch v předchozích dvou klasifikačních obdobích---10 bodů
olympiády, jazykové soutěže a certifikáty---10 bodů

Maximální možný bodový zisk z celého přijímacího řízení je 120 bodů, z toho z centrálně zadávaných testů je maximum 100 bodů, tj. 83%. O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení.

Přijímací testy z českého jazyka a literatury a z matematiky budou zadávány celostátně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV - Cermat). Další informace a testy z předchozích let tak naleznete na stránce prijimacky.cermat.cz.

Přihlášku ke studiu většinou poskytuje základní škola, ale můžete si ji stáhnout i zde.

 • Formulář přihlášky: PDF, xlsx
 • Vzor vyplnění (čtyřleté studium): PDF, xlsx
 • Vzor vyplnění (šestileté studium): PDF, xlsx

Přihlášku NENÍ třeba potvrzovat lékařem a není ji třeba tisknout barevně. Měla by být vytištěna oboustranně na jeden list. Pokud je vytištěna na dva listy, je třeba zajistit jejich neoddělitelné spojení. Do přihlášky prosím uveďte čitelně email zákonného zástupce. Další podrobnosti o tom jak vyplnit přihlášku ke studiu jsou ve zvláštním dokumentu. Přihlášku musí zákonný zástupce uchazeče doručit škole osobně či poštou nejpozději do pondělí 1. 3. 2021.