Předmaturitní ročník: Společenské vědyDějiny umění

Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

dějiny umění

Cíle předmětu:

Seminář je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura v Rámcovém vzdělávacím programu. Seminář je určen žákům, kteří mají hlubší zájem o výtvarné umění. Cílem semináře je podat souvislý přehled dějin výtvarné kultury od pravěku po současnost.Otvírá žákům pohledy do oblasti výtvarného umění a klade si za cíl rozšířit a utřídit jejich znalosti v této oblasti. První rok je věnován nejstarším velkým výtvarným epochách a je uzavřen obdobím baroka, druhý rok časově navazuje a končí přehledem proudů a tendencí současné tvorby.

Studijní požadavky:

Základní znalost odborné terminologie, orientace v ikonografii výtvarných děl, znalost výtvarných materiálů a postupů. Na žáky je kladen požadavek samostatně popisovat a hodnotit umělecká díla, s využitím odborných publikací. Žáci jsou schopni orientovat se v moderním umění, zvládnou popsat jednotlivé výtvarné směry v dějinách umění. Dovedou pracovat se základní odbornou literaturou a při své práci využívat, jsou schopni vytvořit profil umělce či uměleckého směru a své poznatky také prezentovat.
V rámci vyučování jsou studenti průběžně zkoušeni formou testu po probraném období, další formou prověřování učiva jsou poznávací obrazové testy. Hlavním cílem semináře je seznámit žáky s ikonografií jednotlivých děl, proto jsou zadávána jednotlivá umělecká díla a žák je samostatně interpretuje před ostatními spolužáky. Kromě toho jsou zadávány průběžně referáty, na kterých se studenti učí odbornou terminologii a výtvarné techniky jednotlivých objektů. V druhém ročníku zpracovávají žáci (nematurující) seminární práci, ve které zúročí své poznatky z dějin umění. Žáci, kteří z předmětu maturují zpracovávají maturitní práci v rozsahu 20 stran, práci následně prezentují a obhajují před komisí a je součástí maturitní profilové zkoušky.

Obsah učiva:

učivo 1.r.

  • Pravěké umění
  • Mezopotámie a Egypt, první velké kulturní civilizace
  • Řecko- kolébka evropské civilizace, řádová architektura, sochařské osobnosti a jejich význam pro sochařskou tvorbu
  • Římské umění, rozvoj architektury, nové stavební principy a technologie, sochařský portrét, malby v Pompejích
  • Raně křesťanské umění, odraz náboženských tendencí v umělecké tvorbě
  • Románské umění v Evropě a na území Čech
  • Gotická umělecká tvorba, svět katedrál, nová témata v sochařství a desková malba
  • Renesance, období velkých uměleckých osobností, manýrismus v Evropě a umění na dvoře Rudolfa II.
  • Barokní umělecká tvorba v Evropě a Čechách
  • Klasicistní tvorba a umění období empíru
  • Romantické a realistické tendence ve výtvarném umění
  • Impresionismus – konec velkých epoch v umění, nové postupy a náměty v umělecké tvorbě
  • Postimpresionistické hnutí jako nový pohled na skutečnost, skupiny a osobnosti postimpresionismu, období historizujících slohů
  • Secese, poslední evropský univerzální sloh, nové stavební materiály a principy v architektuře
  • Architektura první poloviny 20. století, raná moderna, avantgardní expresionismus, kubismus a futurismus, funkcionalismus jako východisko nové architektonické tvorby
  • Malířské směry první poloviny 20. století (fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus, dadaismus, surrealismus)
  • Architektura po druhé světové válce (organická architektura, brutalismus, Archigram, metabolisté, skořepina, postmoderní architektura, dekonstruktivismus,...)
  • Sochařství dvacátého století – odkaz 19. století, nové materiály a formy v sochařské práci
  • Malířská tvorba po druhé světové válce: abstraktní expresionismus, OP-ART, POP-ART, konceptuální umění, minimalismus, land –art, nová figurace, hyperrealismus