Maturitní ročník: Český jazyk a média
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Seminář navazuje na předmět český jazyk a literatura a je určen pro žáky posledních ročníků. Klade si za cíl utřídit a rozšířit jejich znalosti češtiny a rozvíjet jejich jazykové dovednosti jak v mluveném, tak psaném projevu. Těžiště výuky spočívá v konkrétní práci s texty z různých stylových oblastí. Žáci jsou vedeni k samostatné práci, dovedou si v různých informačních zdrojích sami vyhledat potřebné informace a dále s nimi pracovat. Dovedou navzájem posuzovat své práce, pracují individuálně, ve skupinách či ve dvojicích. Učí se zapojovat do diskuse a vhodně argumentovat. Hlubší poznání jazyka a jeho vývoje vede žáky k tomu, aby chápali češtinu jako součást našeho kulturního dědictví...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Díky docházce na seminář by se měl student zevrubněji seznámit nejen se „základními díly české a světové literatury“ ze sféry prózy, poezie, dramatu i literární kritiky, ale měl by také rozpoznat, proč jsou tato díla označována tímto přídomkem, poznat jejich sugestibilitu, kouzlo, působivost...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Cílem semináře je komparace prvků literární a filmové estetiky. Studenti se seznámí se základními pojmy v oblasti filmového umění, s dějinami filmu (v součinosti s literaturou), osvojí si druhy a žánry filmu (vždy ve srovnání s literaturou). Podrobně se seznámí s filmovými adaptacemi podle literárních druhů (adaptace prozaických a básnických děl, adaptace divadelních her). Semináře budou věnovány podrobné analýze konkrétních filmů a srovnání s literární předlohou. Během semináře navštívíme kino Ponrepo. Výběr knih vychází z Kánonu titulů k ústní maturitní zkoušce z ČJ, není to však podmínkou.


číst dáleoddělovač
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Seminář je zařazen do vzdělávacího okruhu Jazyk a jazyková komunikace

Seminář si klade za cíl seznámit studenty se specifiky dnešních médií, jejich vlivem na náš život a rolím, které média v současném světě mají. Studenti blíže poznají informativní roli médií i jejich schopnost formativní, seznámí se s psycholingvistikou fungující v žurnalistice, budou se věnovat reklamě. V semináři budou rozvíjet svou mediální gramotnost vlastní tvorbou a praktickým nácvikem redakční práce...


číst dále