Maturitní ročník: Český jazyk a média
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Seminář navazuje na předmět český jazyk a literatura a je určen pro žáky posledních ročníků. Klade si za cíl utřídit a rozšířit jejich znalosti češtiny a rozvíjet jejich jazykové dovednosti jak v mluveném, tak psaném projevu. Těžiště výuky spočívá v konkrétní práci s texty z různých stylových oblastí. Žáci jsou vedeni k samostatné práci, dovedou si v různých informačních zdrojích sami vyhledat potřebné informace a dále s nimi pracovat. Dovedou navzájem posuzovat své práce, pracují individuálně, ve skupinách či ve dvojicích. Učí se zapojovat do diskuse a vhodně argumentovat. Hlubší poznání jazyka a jeho vývoje vede žáky k tomu, aby chápali češtinu jako součást našeho kulturního dědictví...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Seminář je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura v Rámcovém vzdělávacím programu. Seminář je určen žákům, kteří chtějí pokračovat ve studiu na školách s humanitním zaměřením, výtvarných školách a architektuře. Otvírá žákům pohledy do oblasti výtvarného umění. Klade si za cíl utřídit a rozšířit jejich znalosti v této oblasti. V prvním pololetí se zájem soustřeďuje na dějiny architektury, zvláště na tvorbu první poloviny 20.století, kde jsou položeny základy moderní světové architektury. Do výuky jsou zařazeny i současné projekty naší a světové architektury. Na učivo dějin architektury navazuje v druhém pololetí sochařská a malířská tvorba 20. století. Učivo o sochařské tvorbě sleduje jednotlivé sochařské tendence, nové materiály, techniky i formy novodobé instalace. V dějinách malířství je učivo rozděleno podle malířských skupin a postupů v tvorbě, velká část učiva je věnovaná současné malířské produkci, technikám a výtvarným projektům...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Seminář je zaměřen na přípravu studentů na stejnojmenný profilový maturitní předmět, konkrétně na obtížnější kapitoly z dějin literatury, kterým nebyla z časových důvodů věnována dostatečná pozornost v hodinách českého jazyka, dále na hledání souvislostí mezi jednotlivými obdobími a vybranými literárními díly, které studenty připravuje na uchopení průřezových otázek. Pozornost bude věnována také nácviku práce s textem a vytváření pracovních listů, které budou součástí zkoušky...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Díky práci na semináři by se měli student/studentka zevrubněji seznámit nejen se „základními díly“ ze sféry prózy, poezie, dramatu i literární kritiky, ale i s vynikajícími tvůrčími činy z oblasti hudby, výtvarného umění a filmu, jež jsou s literaturou spojené. Cílem není jen výčet či recepce této tvorby, ale také jejich poznání, ovlivnění sebe sama. Proč lze hodnotit světově proslulého autora jako kýčaře a málo známého tvůrce jako nezapomenutelného? Proč se nějaká díla označují jako podmanivá? Poznáme jejich sugestivitu, kouzlo, působivost...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Cílem semináře je komparace prvků literární a filmové estetiky. Studenti se seznámí se základními pojmy v oblasti filmového umění, s dějinami filmu (v součinosti s literaturou), osvojí si druhy a žánry filmu (vždy ve srovnání s literaturou). Podrobně se seznámí s filmovými adaptacemi podle literárních druhů (adaptace prozaických a básnických děl, adaptace divadelních her). Semináře budou věnovány podrobné analýze konkrétních filmů a srovnání s literární předlohou. Během semináře navštívíme kino Ponrepo. Výběr knih vychází z Kánonu titulů k ústní maturitní zkoušce z ČJ, není to však podmínkou.


číst dáleoddělovač
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Seminář je zařazen do vzdělávacího okruhu Jazyk a jazyková komunikace

Seminář si klade za cíl seznámit studenty se specifiky dnešních médií, jejich vlivem na náš život a rolím, které média v současném světě mají. Studenti blíže poznají informativní roli médií i jejich schopnost formativní, seznámí se s psycholingvistikou fungující v žurnalistice, budou se věnovat reklamě. V semináři budou rozvíjet svou mediální gramotnost vlastní tvorbou a praktickým nácvikem redakční práce...


číst dále