Maturitní ročník: Dějepis
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Cíleným záměrem „Semináře soudobých dějin“ je hlubší studium problematiky dějin 20. století. Předmět rozšiřuje a doplňuje problematiku dějinného vývoje uplynulého století s důrazem na souvislosti a pochopení historických jevů v úrovni národních, evropských a obecně světových dějin. Seminář reflektuje hlavní problémy a procesy světového vývoje uvedeného období. Detailněji je sledován zejména vývoj mezinárodních vztahů, konfliktů a politiky velmocí. Nedílnou součástí výuky je též postižení hlavních trendů vývoje české a československé společnosti v průběhu 20. století. Prostřednictvím kritického hodnocení dějinných procesů a jejich možné interpretace seminář umožňuje snazší porozumění specifickému vývoji jednotlivých oblastí a z toho plynoucích důsledků pro současnost. Výuka je realizována kombinací přednášek vyučujícího, diskusí s žáky na problémově pojaté téma a projekcí filmových dokumentů. Seminář lze doporučit žákům, kteří se nadále chtějí věnovat společenskovědním a humanitních oborům (historie, politologie, práva, teritoriální studia, mezinárodní vztahy)...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Základním cílem výuky v semináři moderních dějin je odkrýt v tvořivé diskusi hlubší předpoklady „studené války“, skrývající se jak v logice vývoje mocensko-politických systémů, tak v logice historických reálií od konce 2. světové války do současnosti. Jde o to, aby studenti porozuměli klíčovým hybným silám soudobých evropských i mimoevropských společenských procesů, dokázali identifikovat hlavní mezníky a formulovat vlastní názor na jejich (často ostře protichůdnou) interpretaci. Významně se tak posiluje jejich schopnost orientovat se v soudobém politickém, ekonomickém i kulturním dění a aktivně se do něj zapojit...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář rozšiřuje a systemizuje učivo celého dějinného období se zaměřením na vybrané historické problémy obecné povahy a „významné mezníky“ českých i světových dějin. Prohlubuje již dosažené učivo z běžných hodin dějepisu tak, aby byl žák schopen zařazovat události do kontextu, měl ucelenější obraz o dějinách a dokázal se orientovat v současném dění na základě poznání dějinných zkušeností. Dále seznamuje se základním přehledem v otázkách dějepisného bádání s poukazem na vývoj historiografie jako vědního oboru. Nedílnou součástí výuky je též rozvíjení samostatné práce žáků, osvojení si způsobů zpracování odborného textu, práce s prameny a odbornou literaturou, schopnosti kultivovaného projevu, věcné argumentace a obhájení vlastního názoru na základě relevantních argumentů. Seminář lze doporučit žákům, kteří se nadále chtějí věnovat společenskovědním a humanitních oborům (historie, politologie, práva, dějiny umění, teritoriální studia, mezinárodní vztahy)...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Cíleným záměrem semináře „Československé a české dějiny po roce 1945“ je hlubší seznámení s problematikou našich nejnovějších dějin v období 1945-1992. Seminář reflektuje stěžejní problémy vývoje československé společnosti v období od konce druhé světové války do zániku společného státu. Hlavní pozornost je zaměřena na objasnění zásadních momentů tzv. poúnorového vývoje československé společnosti (předpoklady komunistického monopolu moci, masová nezákonnost padesátých let, reformní hnutí let šedesátých, období normalizace).Výuka se zaměřuje na postižení hlavních trendů československého vývoje vymezeného období v souvislostech dějin politických, kulturních, sociálních a hospodářských. Některá problémová témata předpokládají přesahy před rok 1945. Realizace výuky je zamýšlena formou přednášek vyučujícího, výstupů žáků, projekcí dokumentárních filmů a práce s prameny (především archivní materiály, dobový tisk, memoáry) a odbornou literaturou. Seminář lze doporučit žákům, kteří se nadále chtějí věnovat společenskovědním a humanitních oborům (historie, politologie, práva, teritoriální studia, mezinárodní vztahy)...


číst dále