Maturitní ročník: Společenské vědy
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

V rámci semináře, který předpokládá základní znalosti získané v rámci výuky předmětu Základy společenských věd, se studenti seznamují s vybranými ekonomickými tématy. Prohlubuje se jejich porozumění světu ekonomie a je cíleně rozvíjena schopnost vyjadřovat své ekonomické názory k probíraným tématům. Konkrétně jsou probírány okruhy, s kterými se žák v běžném životě setkává, např. marketing, výzkum trhu, bankovnictví, burzy, cenné papíry, personalistika a management. V rámci předmětu jsou rozvíjeny rozmanité schopnosti a dovednosti související s orientací v ekonomii. Žáci se učí porozumět ekonomii jako celku, umí nacházet souvislosti mezi jednotlivými ekonomickými tématy.
Seminář je určen pro žáky, kteří chtějí pokračovat ve studiu ekonomie, politologie, práva, či jiných společenskovědních oborů...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář

Základním cílem výuky v semináři kulturní antropologie je zprostředkovat studentům podíl na poznatcích z výzkumu společensko-historických a kulturních předpokladů, specifik a souvislostí „lidství“ („humanitas“). Toto myšlenkové bohatství zahrnuje sociální a kulturní kontexty lidského chování, jednání, prožívání a usuzování, podoby komunikace, sociálních vztahů a interakcí, jakož i instituce, které si člověk vytváří. Všechny zmíněné fenomény jsou přitom zkoumány z rozličných úhlů pohledu, např.: vývojového, strukturně-funkcionálního symbolického apod., jsou srovnávány horizontálně (vzájemné působení a ovlivňování kultur) i vertikálně (návaznost tradic). Při výuce je využíváno poznatků z mnoha „spřátelených“ humanitních disciplin, zejména z historie, etnologie, etnografie, jazykovědy, sociologie, psychologie, filosofie a politologie...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Charakteristika předmětu: Cílem výuky je poskytnout studentům impulsy pro reflexi mravních hodnot, vlastních i společenských. Předmětem semináře jsou základy jednotlivých teoretických i aplikovaných oborů psychologie, jedná se o kapitoly z obecné psychologie, dějin, kapitoly z psychologie klinické a sociální, seznámení se základy psychologie vývojové. Seminář by měl umožnit porozumět obsahu psychologie, podstatě lidského myšlení a jednání, vhled do reakcí člověka. Dalším cílem výuky je naučit se lépe dorozumět s druhými, prohloubit vhled do mezilidských situací a podpořit kreativitu a otevřenost novým myšlenkám a názorům. Důraz je kladen na aktivní formy učení, v nichž si studenti budou osvojovat žádoucí sociální dovednosti formou zážitku na sobě samém...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Základním cílem výuky v semináři politologie je zprostředkovat studentům hlubší porozumění procesům tvorby a střetávání skupinových zájmů ve společnosti, procesům organizace a řízení politických vztahů a institucí, a v neposlední řadě rovněž procesům vzniku, vzájemného ovlivňování a boje politických idejí. Osou výkladu je zamyšlení nad kořeny, hodnotovým rozměrem a evropským dědictvím antického pojetí politiky jako „péče o polis“...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář je určen pro studenty maturitních ročníků, kteří usilují lépe porozumět světu domácí i zahraniční politiky a rozvinout umění argumentující diskuse; z praktického hlediska by měl být prospěšný pro budoucí studenty politologie, mezinárodních vztahů, diplomacie, práv a dalších příbuzných oborů.


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Studenti se budou orientovat ve vybraných problémech současné společnosti a dokážou o nich kriticky reflektovat vlastní i cizí názory. Studenti se aktivně seznámí s vybranými teoriemi a výzkumy, které současnou společnost pozdní modernity teoreticky reflektují.
Seminář je určen především pro ty, které baví přemýšlet nahlas o podstatných otázkách současného světa a společnosti. Získané znalosti budou k užitku případným zájemcům o studium sociologie. Seminář se může také hodit zájemcům o studium žurnalistiky, politologie, ekonomie a dalších humanitních oborů...


číst dále