Maturitní ročník: Společenské vědy
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

V rámci semináře, který předpokládá základní znalosti získané v rámci výuky předmětu Základy společenských věd, se studenti seznamují s vybranými ekonomickými tématy. Prohlubuje se jejich porozumění světu ekonomie a je cíleně rozvíjena schopnost vyjadřovat své ekonomické názory k probíraným tématům. Konkrétně jsou probírány okruhy, s kterými se žák v běžném životě setkává, např. marketing, výzkum trhu, bankovnictví, burzy, cenné papíry, personalistika a management, financování podnikatelů. V rámci předmětu jsou rozvíjeny rozmanité schopnosti a dovednosti související s orientací v ekonomii. Žáci se učí porozumět ekonomii jako celku, umí nacházet souvislosti mezi jednotlivými ekonomickými tématy....


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář

Základním cílem výuky v semináři kulturní antropologie je zprostředkovat studentům podíl na poznatcích z výzkumu společensko-historických a kulturních předpokladů, specifik a souvislostí „lidství“ („humanitas“). Toto myšlenkové bohatství zahrnuje sociální a kulturní kontexty lidského chování, jednání, prožívání a usuzování, podoby komunikace, sociálních vztahů a interakcí, jakož i instituce, které si člověk vytváří. Všechny zmíněné fenomény jsou přitom zkoumány z rozličných úhlů pohledu, např.: vývojového, strukturně-funkcionálního symbolického apod., jsou srovnávány horizontálně (vzájemné působení a ovlivňování kultur) i vertikálně (návaznost tradic). Při výuce je využíváno poznatků z mnoha „spřátelených“ humanitních disciplin, zejména z historie, etnologie, etnografie, jazykovědy, sociologie, psychologie, filosofie a politologie...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Charakteristika předmětu: Cílem výuky je poskytnout studentům impulsy pro reflexi mravních hodnot, vlastních i společenských. Předmětem semináře jsou základy jednotlivých teoretických i aplikovaných oborů psychologie, jedná se o kapitoly z obecné psychologie, dějin, kapitoly z psychologie klinické a sociální, seznámení se základy psychologie vývojové. Seminář by měl umožnit porozumět obsahu psychologie, podstatě lidského myšlení a jednání, vhled do reakcí člověka. Dalším cílem výuky je naučit se lépe dorozumět s druhými, prohloubit vhled do mezilidských situací a podpořit kreativitu a otevřenost novým myšlenkám a názorům. Důraz je kladen na aktivní formy učení, v nichž si studenti budou osvojovat žádoucí sociální dovednosti formou zážitku na sobě samém...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář je určen pro studenty maturitních ročníků, kteří usilují lépe porozumět světu domácí i zahraniční politiky a rozvinout umění argumentující diskuse; z praktického hlediska by měl být prospěšný pro budoucí studenty politologie, mezinárodních vztahů, diplomacie, práv a dalších příbuzných oborů.


číst dále