Maturitní ročník: Zeměpis
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Úkolem semináře je zopakovat, prohloubit a zaktualizovat učivo z předchozích ročníků zeměpisu a pomoci studentům s přípravou k maturitě. Čas věnovaný jednotlivým tématům bude přizpůsoben potřebám a zájmu studentů. Obsah je koncipován tak, aby si studenti propojili znalosti a dovednosti získané z různých zdrojů. Proto se klade důraz na samostatnou práci a aktivní účast studentů v hodinách.
Formy výuky podporují otevřené myšlení (přístupné alternativním názorům), kritické myšlení a logické uvažování. Široký záběr předmětu umožňuje využít získané poznatky a dovednosti nejen při případné maturitě ze zeměpisu, ale i u přijímacích zkoušek na celou řadu vysokých škol, a především ke kritickému vyhodnocování dění v běžném životě...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Úkolem semináře „Evropská integrace“ je hlubší seznámení s evropským integračním procesem, jeho historickým vývojem, současným stavem a výhledem do budoucna. Součástí semináře je také kulturně-geografická charakteristika evropských regionů. Seminář tak zahrnuje řadu tématických okruhů ze všech průřezových témat. Celková koncepce semináře předpokládá interdisciplinární pojetí. Důraz klade na propojování dovedností a znalostí z několika předmětů ( dějepis, zeměpis, základy společenských věd, ekonomie atd.). Žáci si uvědomí, že myšlenka integrace Evropy se v historii objevuje opakovaně už od období antiky. Podrobněji se budou věnovat období po druhé světové válce. Posoudí integrační proces z hlediska historicko-geografického. Seznámí se s jednotlivými institucemi a proniknou do mechanismů rozhodovacího procesu v EU. Část semináře bude věnována postavení ČR v EU. Vlastní výuka bude probíhat formou přednášek, studentských prezentací a diskusí. Nezbytná je práce s odbornou literaturou a dokumenty evropské integrace. Formy výuky povedou žáky k vytváření vlastního názoru na základě informací z různých zdrojů. Tento názor budou umět obhajovat. Žáci získají praktické dovednosti důležité pro osobní i pracovní život v evropském prostoru. Obsah semináře a formy výuky budou podněcovat zájem žáků o dění v EU a ukazovat možnosti, jak se aktivně zapojit do řešení problémů na celoevropské úrovni. Žáci si uvědomí zodpovědnost a práva evropského občana. Seminář lze doporučit žákům, kteří se nadále chtějí věnovat společenskovědním a humanitních oborům (historie, politologie, politická geografie, ekonomie, práva, teritoriální studia, mezinárodní vztahy)...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Cílem interdisciplinárně laděného semináře, jenž v sobě propojuje poznatky mj. ze sociální a regionální geografie, politologie, sociologie, demografie či historie, je detailnější seznámení s jednou z hlavních disciplín geografické vědy: s politickou geografií. Předností této vědní disciplíny je okamžité uplatnění a aplikace teoretického výkladu na konkrétních příkladech v prostoru. Jednotlivá témata se budeme snažit co nejvíce aktualizovat a zasazovat do kontextu stávajícího vývoje mezinárodní politiky. Pohledem geografů zanalyzujeme (nikoliv jen problémové) světové makroregiony, jejich současné postavení z pohledu mezinárodních vztahů i jejich vnitřní vývoj....


číst dále