Předmaturitní ročník: Matematika a její aplikace
Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

Předmět je koncipován jako dvouletý pro žáky s hlubším zájmem o matematiku, kteří chtějí studovat vysokou školu technického, ekonomického nebo matematického zaměření.
Obsahem učiva jsou celky:
1. ročník - Parametr v úlohách, Matice a determinanty, Posloupnosti a číselné řady (dle časových možností Algebraické struktury).
2. ročník – Diferenciální počet, Integrální počet.
V obou ročnících jde o učivo, se kterým se studenti setkají většinou hned po nástupu studia na vysoké škole...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář
1. ročník - 2 hodiny týdně
2. ročník - 2 hodiny týdněV Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání je tento předmět kvalifikován jako doplňující vzdělávací obor.
Programování rozvíjí a prohlubuje algoritmické myšlení potřebné pro řešení různých problémových situací, zlepšuje schopnost analyzovat problém a pomocí zavedených postupů ho řešit.
Žáci při řešení problémů volí vhodné metody, vytvářejí jejich algoritmy, zdůvodňují postupy a diskutují řešitelnost, případně počet řešení daného problému.
Výuka programování má úzké mezipředmětové vztahy hlavně k matematice. Součástí výuky je také tvorba většího projektu, kde žáci lépe pochopí význam programování pro dnešní dobu. Programování je využitelné a potřebné v reálném životě i při studiu na vysokých školách zejména technického zaměření...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář
1. ročník - 2 hodiny týdně
2. ročník - 2 hodiny týdněJeho cílem je rozvíjet a prohlubovat u žáků prostorovou představivost, potřebnou při studiu různých způsobů zobrazení prostorových útvarů do roviny a při rekonstrukcích těchto útvarů z jejich rovinného obrazu. Učivo by mělo pomoci žákům gymnázia vyrovnat se budoucím vysokoškolským kolegům ze středních technických škol.
V hodinách žáci řeší zejména konstrukční úlohy, užívají deduktivní a induktivní postupy, volí vhodné metody řešení, vytvářejí jejich algoritmy, zdůvodňují postupy a diskutují řešitelnost, případně počet řešení daného problému. Při studiu využívají pomůcky a modely, odbornou literaturu, internet, výukové programy pro deskriptivní geometrii, grafické CAD systémy a seznamují se s prostředky a možnostmi počítačové grafiky...


číst dále