Předmaturitní ročník: Matematika a její aplikace
Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

Předmět Základy matematiky I je zařazen v předmaturitním ročníku pro žáky s hlubším zájmem o matematiku. Tento předmět je koncipován jako dvouletý, v maturitním ročníku na něj navazuje předmět Základy matematiky II. Předmět ve většině kapitol prohlubuje učivo matematiky zařazené v povinném učivu, částečně jej rozšiřuje. Zcela nová je kapitola Komplexní čísla, která logicky uzavírá učivo týkající se číselných oborů na střední škole.
Předmět Základy matematiky II. navazuje na předmět Základy matematiky I. Obsahem učiva jsou celky Diferenciální počet a Integrální počet. Oba dva rozvíjejí pohled na funkce a jejich vlastnosti, prohlubují možnosti žáka sestrojit graf funkce na základě jím vyšetřených vlastností. Oba zároveň ukazují na některé praktické aplikace diferenciálního a integrálního počtu – výpočet obsahů ploch, objemů těles, hledání maxima či minima. Další bezprostřední využití skýtá fyzika, kde žáci pomocí tohoto počtu lépe pochopí odvození fyzikálních vztahů mezi veličinami vyskytujícími se v běžném životě...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář
1. ročník - 2 hodiny týdně
2. ročník - 2 hodiny týdněV Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání je tento předmět kvalifikován jako doplňující vzdělávací obor.
Programování rozvíjí a prohlubuje algoritmické myšlení potřebné pro řešení různých problémových situací, zlepšuje schopnost analyzovat problém a pomocí zavedených postupů ho řešit.
Žáci při řešení problémů volí vhodné metody, vytvářejí jejich algoritmy, zdůvodňují postupy a diskutují řešitelnost, případně počet řešení daného problému.
Výuka programování má úzké mezipředmětové vztahy hlavně k matematice. Součástí výuky je také tvorba většího projektu, kde žáci lépe pochopí význam programování pro dnešní dobu. Programování je využitelné a potřebné v reálném životě i při studiu na vysokých školách zejména technického zaměření...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář
1. ročník - 2 hodiny týdně
2. ročník - 2 hodiny týdněJeho cílem je rozvíjet a prohlubovat u žáků prostorovou představivost, potřebnou při studiu různých způsobů zobrazení prostorových útvarů do roviny a při rekonstrukcích těchto útvarů z jejich rovinného obrazu. Učivo by mělo pomoci žákům gymnázia vyrovnat se budoucím vysokoškolským kolegům ze středních technických škol.
V hodinách žáci řeší zejména konstrukční úlohy, užívají deduktivní a induktivní postupy, volí vhodné metody řešení, vytvářejí jejich algoritmy, zdůvodňují postupy a diskutují řešitelnost, případně počet řešení daného problému. Při studiu využívají pomůcky a modely, odbornou literaturu, internet, výukové programy pro deskriptivní geometrii, grafické CAD systémy a seznamují se s prostředky a možnostmi počítačové grafiky...


číst dále