Předmaturitní ročník: ČJ a jazyky
Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

Cílem předmětu je konverzace v anglickém jazyce, zaměření na dovednosti potřebné ke složení FCE (zkouškové techniky) – používání jazyka, mluvený projev, poslech a jeho interpretace, psaný projev, čtení a interpretace textu
Jazyk a jazyková komunikace – zlepšit komunikační (ústní i písemné) schopnosti studentů, rozšířit slovní zásobu jak každodenního, tak i abstraktního života, upevnit gramatické struktury v písemném a mluveném projevu, zlepšit schopnosti autentického i upraveného poslechu, práce s textem jako základ mluveného projevu...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

Cílem předmětu je konverzace v anglickém jazyce, zaměření na dovednosti potřebné ke složení CAE (zkouškové techniky) – používání jazyka, mluvený projev, poslech a jeho interpretace, psaný projev, čtení a interpretace textu.
Jazyk a jazyková komunikace – zlepšit komunikační (ústní i písemné) schopnosti studentů, rozšířit slovní zásobu jak každodenního, tak i abstraktního života, upevnit gramatické struktury v písemném a mluveném projevu, zlepšit schopnosti autentického i upraveného poslechu, práce s textem jako základ mluveného projevu...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář
1. ročník - 2 hodiny týdně
2. ročník - 2 hodiny týdněVýuka latinského jazyka prohlubuje všeobecné vzdělání a rozvíjí vzdělání jazykové. Zprostředkuje žákům obecnější poznatky o systému jazyka, které mohou uplatnit jak v mateřštině, tak i při studiu cizích jazyků. Poskytuje pevný základ pro pochopení a užívání termínů a přejatých slov latinského původu. Předmět zároveň umožňuje i lepší pochopení společných kořenů evropské civilizace.
Předmět je vhodný zejména pro zájemce o studium práv, filozofie, historie a příbuzných oborů, lingvistiky, dějin umění, žurnalistiky, lékařství i přírodovědných oborů.
Výběr tohoto předmětu umožňuje volbu zkoušky z latiny v profilové části státní maturitní zkoušky...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

Využití a rozšíření slovní zásoby a gramatických struktur osvojených v hodinách Německého jazyka, rozvíjení pohotových jazykových reakcí v diskuzi i při rezentaci svých projektů. Kreativní využití jazyka, samostatné vyhledávání informací v různých médiích, především na internetu. Rozvíjení schopností formulovat svůj vlastní názor a obhájit ho před ostatními, prohlubování schopnosti porozumění čtenému i poslechovému textu...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

Seminář připravuje žáky na zkoušku Deutsches Sprachdiplom II. Zkoušku skládají žáci na jazykové úrovni B2/C1 evropského referenčního rámce a absolvují čtyři části: porozumění poslechovému textu, porozumění čtenému textu, ústní komunikace a písemná komunikace.
S diplomen DSD II mohou absolventi gymnázia studovat na univerzitách a vysokých školách v Německu, aniž by museli složit další jazykovou zkoušku.


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

Předmět slouží k upevnění znalostí španělského jazyka a k umožnění používání teoretických znalostí v praxi; rozsah znalostí v předmětu se pohybuje mezi úrovněmi A2 a B2.
Program kurzu je určen aktuálně na základě potřeb a znalostí dané skupiny, která může být složena z žáků se značně odlišnou úrovní jazykových dovedností...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

Vyučovací předmět Francouzská konverzace pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Je dvouletým volitelným předmětem navazujícím na a rozvíjejícím povinný předmět Francouzský jazyk vyučovaný v rámci vzdělávacího obsahu Další cizí jazyk.
Jeho cílem je rozvinout komunikativní a interaktivní rovinu jazyka do té míry, aby byl žák schopen samostatného jazykového projevu na dané, specifické téma, aby rozuměl rodilému mluvčímu a dokázal adekvátně, foneticky a gramaticky reagovat...


číst dále