Předmaturitní ročník: Cizí jazyky
Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

Cílem předmětu je konverzace v anglickém jazyce, zaměření na dovednosti potřebné ke složení FCE (zkouškové techniky) – používání jazyka, mluvený projev, poslech a jeho interpretace, psaný projev, čtení a interpretace textu
Jazyk a jazyková komunikace – zlepšit komunikační (ústní i písemné) schopnosti studentů, rozšířit slovní zásobu jak každodenního, tak i abstraktního života, upevnit gramatické struktury v písemném a mluveném projevu, zlepšit schopnosti autentického i upraveného poslechu, práce s textem jako základ mluveného projevu...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

Cílem předmětu je konverzace v anglickém jazyce, zaměření na dovednosti potřebné ke složení CAE (zkouškové techniky) – používání jazyka, mluvený projev, poslech a jeho interpretace, psaný projev, čtení a interpretace textu.
Jazyk a jazyková komunikace – zlepšit komunikační (ústní i písemné) schopnosti studentů, rozšířit slovní zásobu jak každodenního, tak i abstraktního života, upevnit gramatické struktury v písemném a mluveném projevu, zlepšit schopnosti autentického i upraveného poslechu, práce s textem jako základ mluveného projevu...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

Seminář připravuje žáky na zkoušku Deutsches Sprachdiplom II. Zkoušku skládají žáci na jazykové úrovni B2/C1 evropského referenčního rámce a absolvují čtyři části: porozumění poslechovému textu, porozumění čtenému textu, ústní komunikace a písemná komunikace.
S diplomen DSD II mohou absolventi gymnázia studovat na univerzitách a vysokých školách v Německu, aniž by museli složit další jazykovou zkoušku.


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

Předmět slouží k upevnění znalostí španělského jazyka a rozšíření slovní zásoby. Je vhodný především pro studenty, kteří chtějí maturovat ze španělštiny, nebo mají zájem se i po absolvování střední školy dále španělštině věnovat. V hodinách se probírají témata, která jsou součástí ústní maturity. Jednak jsou to témata týkající se běžné konverzace, jako jsou bydlení, mezilidské vztahy, záliby, studium, práce, globální problémy atd. Dále se probírají reálie Španělska a Latinské Ameriky. Studenti se též seznámí s praktickými radami, které se jim mohou hodit, pokud plánují cestu či delší pobyt ve Španělsku.


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

Vyučovací předmět Francouzská konverzace pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Je dvouletým volitelným předmětem navazujícím na a rozvíjejícím povinný předmět Francouzský jazyk vyučovaný v rámci vzdělávacího obsahu Další cizí jazyk.
Jeho cílem je rozvinout komunikativní a interaktivní rovinu jazyka do té míry, aby byl žák schopen samostatného jazykového projevu na dané, specifické téma, aby rozuměl rodilému mluvčímu a dokázal adekvátně, foneticky a gramaticky reagovat...


číst dále