Maturitní ročník: Biologie a chemie
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář je určen pro maturanty, kteří nenavštěvují dvouleté Vybrané kapitoly z biologie a uvažují o maturitě či přijímacích zkouškách z biologie...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář rozšiřuje znalosti žáků z oblasti molekulární biologie, virologie, mikrobiologie, biochemie, cytologie, histologie, molekulární genetiky a ekologie. V tomto ohledu se snaží reflektovat nejnovější vědecké poznatky v těchto dynamicky se rozvíjejících vědních disciplínách a zařazovat je do kontextu fyziologických i patologických změn, u kterých je aplikace molekulárních aspektů zcela nezbytná. Dnes je totiž zcela jasné, že porozumění procesům na molekulární a buněčné úrovni tvoří základní kostru pro pochopení všech fyziologických dějů na úrovni makroskopické...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář je koncipován jak pro vážné zájemce o studium na medicíně, tak pro studenty s jinými studijními zájmy, kterým není lhostejný jejich zdravotní stav. Jeho snahou je seznámit studenty s nejčastějšími formami patologických procesů, s jejich symptomatickou, prognózou, klinickou manifestací, diagnostikou, léčbou a samozřejmě i prevencí. Druhým cílem je utřídit a systematizovat dříve probíranou látku v kontextu patologických změn s hlubším syntetickým efektem...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář se snaží v návaznosti na látku třetího ročníku rozšířit znalosti anatomie a především fyziologie a patologie člověka se zaměřením na CNS, smysly, imunologii, hormonální regulaci a reprodukční soustavu člověka. V rámci tohoto semináře je možný jistý rámcový posun témat podle aktuální potřeby maturantů. Pravidelnou součástí jsou i maturity nanečisto. Seminář je koncipován jako opakování k maturitě. Seminář je vhodný pro studenty uvažující o studiu na lékařských fakultách, farmacie, přírodních věd a psychologie...


číst dáleoddělovač
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Navazuje na učivo organické chemie a aplikuje dosažené poznatky na strukturně složitější biochemické systémy. Objasňuje strukturu a funkci sloučenin nezbytných pro důležité chemické procesy. Doplňuje učivo o strukturách a vlastnostech důležitých přírodních látek, léčiv, barviv. Rekapituluje a rozšiřuje poznatky o vzniku a vlastnostech syntetických polymerů. Jedná se o rozšiřující učivo určené vážnějším zájemcům o oblasti organické chemie a biochemie. Seminář je vhodný pro studenty uvažující o studiu chemických a biologických oborů, farmacie a o studiu na lékařských fakultách...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Jednoletý seminář určený pro maturanty, kteří nenavštěvují dvouleté Vybrané kapitoly z chemie a uvažují o maturitě či přijímacích zkouškách z chemie. Obsah semináře je ve zhuštěné formě stejný s obsahem dvouletého semináře Vybrané kapitoly z chemie...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář je zaměřen na shrnutí, systemizaci a rozšíření náročnějších partií učiva předcházejících ročníků se zřetelem k následnému studiu medicíny, chemických a biologických oborů. Vede k samostatnému řešení praktických úloh, chápání a porozumění složitějších reakčních mechanismů, používání odborné terminologie. Studenti absolvující tento seminář by měli dokázat předvídat vlastnosti a chování prvků i sloučenin v chemických procesech.
Seminář je vhodný pro studenty uvažující o studiu chemických a biologických oborů, farmacie a o studiu na lékařských fakultách...


číst dále