Předmaturitní ročník: Společenské vědy
Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

Cílem ekonomického semináře je poměrně přesná orientace v ekonomických kategoriích, (např. v mikroekonomii a makroekonomii) a všech navazujících a souvisejících oborech ekonomie. Seminář je určen pro žáky, kteří chtějí pokračovat ve studiu na VŠE, či jiné vysoké škole s ekonomickým zaměřením, na právnických fakultách či ve studiu politologie. V rámci předmětu jsou rozvíjeny rozmanité schopnosti a dovednosti související s orientací v ekonomii. Žáci se učí porozumět ekonomii jako celku, umí nacházet souvislosti mezi jednotlivými ekonomickými tématy....


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

V semináři se v prvním roce zaměříme především na praktické činnosti, na které není v běžných hodinách zeměpisu čas. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně a objektivně pozorovat krajinu, vyhledávat, zpracovávat, třídit a hodnotit informace z různých zdrojů, pracovat s grafy, diagramy a se statistickými daty, analyzovat výsledky a vyvozovat z nich závěry, tvořit mapy, řešit praktické problémy. Studenti si v hodinách vyzkouší týmovou práci na projektu a vytvoří seminární práci, se kterou se mohou zúčastnit různých soutěží.
V druhém roce se zaměříme na zopakování a prohloubení učiva z předchozích ročníků zeměpisu a na přípravu k maturitě. Čas věnovaný jednotlivým tématům bude přizpůsoben potřebám a zájmu studentů...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář rozšiřuje a prohlubuje výuku oborů probíraných během dvou závěrečných ročníků v předmětu základy společenských věd – psychologie, sociologie, religionistiky a filosofie.
Užívány jsou následující postupy – výklad vyučujících (doplňující, vyjasňující a prohlubující běžný obsah výuky základů společenských věd); diskuse účastníků semináře; četba a kritický rozbor učebnicových i odborněji náročnějších textů; přednášky odborníků a diskuse s nimi; návštěvy mimoškolních institucí (vysokých škol, galerií, míst spojených s jednotlivými náboženskými tradicemi apod.); projekce (nejen dokumentárních) filmů...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

Cílem předmětu je prohloubit poznání dějinného vývoje společenských systémů na naší planetě od starověku do současnosti. Komparativní přístup by měl umožnit studentům propojit vědomosti získané v průběhu studia ve společenskovědních vyučovacích předmětech, zj. v dějepisu, zeměpisu, základech společenských věd, dějinách umění a literatuře. Systémový přístup k proměnám civilizačního a kulturního vývoje v jednotlivých oblastech světa podněcuje studenty k hlubšímu porozumění odlišným etnokulturním společnostem a vede k překonávání zažitého europocentrického pohledu na minulost i přítomnost našeho světa. Struktura semináře zároveň umožňuje hlubší porozumění tradici evropského vývoje a přispívá k uvědomělému evropanství tolerantně otevřenému ostatnímu světu. Připravuje studenty k tomu, aby se lépe orientovali ve složitých společenských jevech existujících v současné době na naší planetě a byli citlivější a vnímavější v porozumění etnickým a sociálně kulturním rozdílům života jednotlivých národů...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura v Rámcovém vzdělávacím programu. Seminář je určen žákům, kteří mají hlubší zájem o výtvarné umění. Cílem semináře je podat souvislý přehled dějin výtvarné kultury od pravěku po současnost.Otvírá žákům pohledy do oblasti výtvarného umění a klade si za cíl rozšířit a utřídit jejich znalosti v této oblasti. První rok je věnován nejstarším velkým výtvarným epochách a je uzavřen obdobím baroka, druhý rok časově navazuje a končí přehledem proudů a tendencí současné tvorby...


číst dále
Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

Cílem výuky je poskytnout studentům impulsy pro reflexi mravních hodnot, vlastních i společenských. Předmětem semináře jsou základy jednotlivých teoretických i aplikovaných oborů psychologie, jedná se o kapitoly z obecné psychologie, dějin, kapitoly z psychologie klinické a sociální, seznámení se základy psychologie vývojové. Seminář by měl umožnit porozumět obsahu psychologie, podstatě lidského myšlení a jednání, vhled do reakcí člověka. Dalším cílem výuky je naučit se lépe dorozumět s druhými, prohloubit vhled do mezilidských situací a podpořit kreativitu a otevřenost novým myšlenkám a názorům. Důraz je kladen na aktivní formy učení, v nichž si studenti budou osvojovat žádoucí sociální dovednosti formou zážitku na sobě samém.


číst dále