Maturitní ročník: Matematika
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Předmět je koncipován jako jednoletý v maturitním ročníku. Navazuje na předmět Matematika v povinném učivu. Cílem předmětu je připravit žáky k profilové maturitní zkoušce z matematiky a dále ke studiu na vysokých školách. Předmět opakuje, prohlubuje a částečně rozšiřuje základní učivo, uvádí je do širších souvislostí. Žák je veden k samostatnosti, logické úvaze, srozumitelné a smysluplné argumentaci.
V hodinách jsou řešeny problémové úlohy nejen z oblasti základní matematiky, ale i z oblasti jejích aplikací. Žák využívá znalosti získané v předcházejícím studiu, obohacuje je a rozšiřuje na základě komplexního pohledu na různé oblasti matematiky. ....


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Předmět Matematický seminář je koncipován jako jednoletý pro žáky v maturitním ročníku s hlubším zájmem o matematiku, kteří chtějí studovat vysokou školu technického, ekonomického nebo matematického zaměření.
Obsahem učiva jsou celky Maticový počet a Algebraické struktury. Druhý celek lze obměnit dle zájmu žáků a možností vyučujícího. Oba celky jsou přípravou na vysokoškolské studium, s většinou tohoto učiva se setkají vysokoškolští studenti hned v prvním ročníku...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Matematický seminář Integrální a diferenciální počet je koncipován jako jednoletý pro studenty maturitního ročníku, kteří si nezvolili v předmaturitním ročníku předmět Základy matematiky.
Obsahem učiva jsou celky Diferenciální počet a Integrální počet. Oba dva rozvíjejí pohled na funkce a jejich vlastnosti, prohlubují možnosti žáka sestrojit graf funkce na základě jím vyšetřených vlastností. Oba zároveň ukazují na některé praktické aplikace diferenciálního a integrálního počtu – výpočet obsahů ploch, objemů těles, hledání maxima či minima či aplikace ve fyzice. Toto učivo je většinou velice rychle probráno v 1. ročníku vysokých škol technického a ekonomického zaměření. Seminář má studenty připravit na jeho rychlejší vstřebání na vysokých školách. Při výuce je kombinována metoda výkladu, vzájemné diskuse a řešení úloh z daných oblastí učiva...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

This course is for those who would like to know what mathematics is about, especially modern mathematics. Using visual and physical intuition we will slowly re-discover mathematics in English...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Jeho cílem je rozvíjet a prohlubovat u žáků prostorovou představivost, potřebnou při studiu různých způsobů zobrazení prostorových útvarů do roviny a při rekonstrukcích těchto útvarů z jejich rovinného obrazu. Učivo by mělo pomoci žákům gymnázia vyrovnat se budoucím vysokoškolským kolegům ze středních technických škol.
V hodinách žáci řeší zejména konstrukční úlohy, užívají deduktivní a induktivní postupy, volí vhodné metody řešení, vytvářejí jejich algoritmy, zdůvodňují postupy a diskutují řešitelnost, případně počet řešení daného problému. Při studiu využívají pomůcky a modely, odbornou literaturu, internet, výukové programy pro deskriptivní geometrii, grafické CAD systémy a seznamují se s prostředky a možnostmi počítačové grafiky...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Předmět Přehled matematiky navazuje na předmět Matematika v povinném učivu. Cílem předmětu je připravit žáky ke zkoušce z matematiky ve společné části státní maturity. Předmět opakuje, prohlubuje a částečně rozšiřuje základní učivo, uvádí je do širších souvislostí. Žák je veden k samostatnosti, logické úvaze, zodpovědnému rozhodování a rychlé orientaci v základních oblastech matematiky.
V hodinách jsou řešeny úlohy z oblasti základní matematiky. Žák využívá znalosti získané v předcházejícím studiu, obohacuje je a rozšiřuje na základě komplexního pohledu na různé oblasti matematiky...


číst dále