Maturitní ročník: Matematika
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Předmět je koncipován jako jednoletý v maturitním ročníku. Navazuje na předmět Matematika v povinném učivu. Cílem předmětu je připravit žáky k profilové maturitní zkoušce z matematiky a dále ke studiu na vysokých školách. Předmět opakuje, prohlubuje a částečně rozšiřuje základní učivo, uvádí je do širších souvislostí. Žák je veden k samostatnosti, logické úvaze, srozumitelné a smysluplné argumentaci...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Předmět Matematický seminář je koncipován jako jednoletý pro žáky v maturitním ročníku s hlubším zájmem o matematiku, kteří chtějí studovat vysokou školu technického, ekonomického nebo matematického zaměření.
Obsahem učiva jsou celky Maticový počet a Algebraické struktury. Druhý celek lze obměnit dle zájmu žáků a možností vyučujícího. Oba celky jsou přípravou na vysokoškolské studium, s většinou tohoto učiva se setkají vysokoškolští studenti hned v prvním ročníku...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Matematický seminář ID je koncipován jako jednoletý pro studenty maturitního ročníku, kteří si nezvolili v předmaturitním ročníku předmět Základy matematiky.
Obsahem učiva jsou celky Diferenciální počet a Integrální počet. Oba dva rozvíjejí pohled na funkce a jejich vlastnosti, prohlubují možnosti žáka sestrojit graf funkce na základě jím vyšetřených vlastností. Oba zároveň ukazují na některé praktické aplikace diferenciálního a integrálního počtu – výpočet obsahů ploch, objemů těles, hledání maxima či minima či aplikace ve fyzice. Toto učivo je většinou velice rychle probráno v 1. ročníku vysokých škol technického a ekonomického zaměření. Seminář má studenty připravit na jeho rychlejší vstřebání na vysokých školách. Při výuce je kombinována metoda výkladu, vzájemné diskuse a řešení úloh z daných oblastí učiva...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Jeho cílem je rozvíjet a prohlubovat u žáků prostorovou představivost, potřebnou při studiu různých způsobů zobrazení prostorových útvarů do roviny a při rekonstrukcích těchto útvarů z jejich rovinného obrazu. Učivo by mělo pomoci žákům gymnázia vyrovnat se budoucím vysokoškolským kolegům ze středních technických škol.
V hodinách žáci řeší zejména konstrukční úlohy, užívají deduktivní a induktivní postupy, volí vhodné metody řešení, vytvářejí jejich algoritmy, zdůvodňují postupy a diskutují řešitelnost, případně počet řešení daného problému. Při studiu využívají pomůcky a modely, odbornou literaturu, internet, výukové programy pro deskriptivní geometrii, grafické CAD systémy a seznamují se s prostředky a možnostmi počítačové grafiky...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

V Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání je tento předmět kvalifikován jako doplňující vzdělávací obor.
Programování rozvíjí a prohlubuje algoritmické myšlení potřebné pro řešení různých problémových situací, zlepšuje schopnost analyzovat problém a pomocí zavedených postupů ho řešit.
Žáci při řešení problémů volí vhodné metody, vytvářejí jejich algoritmy, zdůvodňují postupy a diskutují řešitelnost, případně počet řešení daného problému.
Výuka programování má úzké mezipředmětové vztahy hlavně k matematice. Součástí výuky je také tvorba většího projektu, kde žáci lépe pochopí význam programování pro dnešní dobu. Programování je využitelné a potřebné v reálném životě i při studiu na vysokých školách zejména technického zaměření.


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Cílem tohoto předmětu je zvládnutí základů populárního programovacího jazyka PHP, který umožňuje vytvářet dynamické internetové stránky a ve kterém je většina dnešních stránek vytvořena, např. Facebook. Dále pak se žáci naučí základům práce s databází...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

V Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání je tento předmět kvalifikován jako doplňující vzdělávací obor.
Cílem tohoto předmětu je zvládnutí základů populárního programovacího jazyka Python. Python je dynamický interpretovaný jazyk. Někdy bývá zařazován mezi takzvané skriptovací jazyky. Jeho možnosti jsou ale větší. Python byl navržen tak, aby umožňoval tvorbu rozsáhlých, plnohodnotných aplikací. Dnes patří k nejpoužívanějším programovacím jazykům.
Výuka programování má úzké mezipředmětové vztahy hlavně k matematice. Součástí výuky je také tvorba většího projektu, kde žáci lépe pochopí význam programování pro dnešní dobu. Programování je využitelné a potřebné v reálném životě i při studiu na vysokých školách zejména technického zaměření.


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Předmět Přehled matematiky navazuje na předmět Matematika v povinném učivu. Cílem předmětu je připravit žáky ke zkoušce z matematiky ve společné části státní maturity. Předmět opakuje, prohlubuje a částečně rozšiřuje základní učivo, uvádí je do širších souvislostí. Žák je veden k samostatnosti, logické úvaze, zodpovědnému rozhodování a rychlé orientaci v základních oblastech matematiky.
V hodinách jsou řešeny úlohy z oblasti základní matematiky. Žák využívá znalosti získané v předcházejícím studiu, obohacuje je a rozšiřuje na základě komplexního pohledu na různé oblasti matematiky...


číst dále