Předmaturitní ročník: Matematika a její aplikaceDeskriptivní geometrie

Hodinová dotace: dvouletý seminář
1. ročník - 2 hodiny týdně
2. ročník - 2 hodiny týdnědeskriptivní geometrie

Cíle předmětu:

Jeho cílem je rozvíjet a prohlubovat u žáků prostorovou představivost, potřebnou při studiu různých způsobů zobrazení prostorových útvarů do roviny a při rekonstrukcích těchto útvarů z jejich rovinného obrazu. Učivo by mělo pomoci žákům gymnázia vyrovnat se budoucím vysokoškolským kolegům ze středních technických škol. V hodinách žáci řeší zejména konstrukční úlohy, užívají deduktivní a induktivní postupy, volí vhodné metody řešení, vytvářejí jejich algoritmy, zdůvodňují postupy a diskutují řešitelnost, případně počet řešení daného problému. Při studiu využívají pomůcky a modely, odbornou literaturu, internet, výukové programy pro deskriptivní geometrii, grafické CAD systémy a seznamují se s prostředky a možnostmi počítačové grafiky.
Výběr tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro možnost výběru zkoušky z deskriptivní geometrie v profilové části státní maturitní zkoušky.

Studijní požadavky:

Součástí hodnocení jsou písemné práce, příprava a prezentace referátů, vyhotovování rysů. Nutným předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu je dobrá rovinná a prostorová představivost, schopnost přesného rýsování, logické myšlení, správné vyjadřování a zvládnutí i delších pracovních postupů.

Obsah učiva:

učivo 1.r.

 • Kótované promítání
  • soustava souřadnic v průmětně, principy a vlastnosti pravoúhlého promítání
  • kóta bodu, stopník přímky, stopa roviny, hlavní a spádová přímka roviny
  • vzájemná poloha bodů, přímek a rovin, kolmost přímky a roviny, otáčení roviny do průmětny, osová afinita, konstrukční úlohy
 • Mongeovo promítání I.
  • pravoúhlé promítání na dvě průmětny
  • stopníky přímky, stopy roviny, hlavní a spádové přímky roviny
  • vzájemná poloha bodů, přímek a rovin, kolmost přímky a roviny, vzdálenost bodu od roviny a od přímky, otáčení roviny do průmětny
  • konstrukční úlohy
  • hranatá tělesa, řezy těles, sítě těles
 • Kuželosečky
  • elipsa, hyperbola, parabola, základní pojmy, oskulační kružnice ve vrcholech, proužková konstrukce elipsy, sdružené průměry elipsy, Rytzova konstrukce elipsy
  • tečna kuželosečky, vrcholová a řídící kružnice elipsy a hyperboly, vrcholová a řídící přímka paraboly
 • Mongeovo promítání II.
  • sdružené průměty kružnice, koule, kulová plocha, bod na kulové ploše, tečná rovina kulové plochy
  • zobrazení kulové plochy, průnik kulové plochy s rovinou, průnik kulové plochy s přímkou
  • válec a válcová plocha, průnik válce s rovinou, průnik válce s přímkou
  • kužel, kuželová plocha, klasifikace řezů na kuželové ploše, průnik kužele s rovinou, průnik kužele s přímkou
  • věty Quételetovy-Dandelinovyučivo 2.r.

 • Pravoúhlá axonometrie
  • principy pravoúhlé axonometrie, otáčení pomocných průměten
  • stopníky přímky, stopy roviny
  • vzájemná poloha bodů, přímek a rovin
  • konstrukční úlohy
  • konstrukce těles, řezy těles, průniky těles s přímkou
  • průsečná (zářezová) metoda
 • Kosoúhlé promítání
  • průměty bodů, přímek a rovin
  • průměty obrazců ležících v horizontální rovině
  • průměty těles, řezy těles, průniky s přímkou
 • Lineární perspektiva
  • základní principy zobrazení v lineární perspektivě
  • středová kolineace
  • zobrazení základních těles