Předmaturitní ročník: Společenské vědyEkonomický seminář

Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

ekonomický seminář

Cíle předmětu:

Cílem ekonomického semináře je poměrně přesná orientace v ekonomických kategoriích, (např. v mikroekonomii a makroekonomii) a všech navazujících a souvisejících oborech ekonomie. Seminář je určen pro žáky, kteří chtějí pokračovat ve studiu ekonomie, politologie, práva, či jiných společenskovědních oborů. V rámci předmětu jsou rozvíjeny rozmanité schopnosti a dovednosti související s orientací v ekonomii. Žáci se učí porozumět ekonomii jako celku, umí nacházet souvislosti mezi jednotlivými ekonomickými tématy.
Výběr tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro možnost výběru zkoušky z ekonomie v profilové části státní maturitní zkoušky.

Obsah učiva:

učivo

  • historie ekonomických škol
  • makroekonomie
  • podniková ekonomie
  • MMF, SB
  • EU
  • základy účetnictví
  • pojišťovny
  • marketing
  • výzkum trhu
  • bankovnictví
  • cenné papíry
  • burzy
  • management
  • personalistika
  • daně
  • mezinárodní obchod
žák

  • je obeznámen s vývojem ekonomického myšlení a s prací nejznámějších světových ekonomů
  • rozumí příčinám vzniku inflace, nezaměstnanosti
  • umí vysvětlit ekonomický růst a hospodářské cykly, příčiny krizí v ekonomice
  • je schopen založit vlastní firmu i obchodní společnost, chápe rozdíl v podnikání mezi FO a PO
  • je schopen sestavit ve firmě rozvahu, zná základy podvojného účetnictví i daňové evidence
  • umí rozdělit majetek podnikatele a odepisovat ho
  • je obeznámen se vznikem a funkcí MMF, SB, historií EU a jejími organizacemi
  • rozumí činnosti pojišťoven i jejich produktové nabídce
  • rozumí filozofii marketingu a marketingového mixu
  • orientuje se v možnostech výzkumu trhu
  • je obeznámen se systémem bankovnictví v ČR
  • chápe roli centrální banky
  • orientuje se v bankovních produktech i cenných papírech
  • je obeznámen s možnostmi investování na burzách
  • rozumí roli a funkci manažera
  • je obeznámen s průběhem přijímacího pohovoru, stylem a typem pohovoru, umí napsat životopis
  • umí pracovat se zákoníkem práce a obchodním zákoníkem
  • orientuje se v daňové soustavě
  • je obeznámen s principy mezinárodního obchodu včetně platebních a dodacích podmínek