Předmaturitní ročník: Společenské vědyKomparativní pojetí dějin

Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

komparativní pojetí dějin

Cíle předmětu:

prohloubit poznání dějinného vývoje společenských systémů na naší planetě od starověku do současnosti. Komparativní přístup by měl umožnit studentům propojit vědomosti získané v průběhu studia ve společenskovědních vyučovacích předmětech, zj. v dějepisu, zeměpisu, základech společenských věd, dějinách umění a literatuře. Systémový přístup k proměnám civilizačního a kulturního vývoje v jednotlivých oblastech světa podněcuje studenty k hlubšímu porozumění odlišným etnokulturním společnostem a vede k překonávání zažitého europocentrického pohledu na minulost i přítomnost našeho světa. Struktura semináře zároveň umožňuje hlubší porozumění tradici evropského vývoje a přispívá k uvědomělému evropanství tolerantně otevřenému ostatnímu světu. Připravuje studenty k tomu, aby se lépe orientovali ve složitých společenských jevech existujících v současné době na naší planetě a byli citlivější a vnímavější v porozumění etnickým a sociálně kulturním rozdílům života jednotlivých národů.
Výběr tohoto předmětu je vhodný pro zkoušku z historie v profilové části státní maturitní zkoušky. Je doporučen pro následující studium v humanitních oborech.

Formy práce
 • Kombinace postupů klasické výukové hodiny a semináře. Podle možností využití specializované učebny s audiovizuální technikou
 • Prezentace řešených problémů formou nástěnného panelu nebo internetových stránek
 • Podle časových možností exkurze nebo účast na veřejných akcích různých organizací k problematice multikulturního soužití, na filmových projekcích apod. Samostatná vystoupení studentů na semináři, vypracování seminární práce, účast na společenskovědní konferenci


Studijní požadavky:

samostatná vystoupení studentů na semináři (formou referátů a řízené diskuse)
v předmaturitním ročníku vypracování dvou samostatných komparací z dané problematiky podle vlastního výběru – 1.pololetí v rozsahu 2-3 stran; 2. pololetí v rozsahu 3-5 stran v každém pololetí přečíst a zpracovat rešerši 1 odborné publikace k daným tématům podle vlastního výběru
v maturitním ročníku přečíst a zpracovat rešerši 1 předepsané odborné publikace (z nabídky vyučující); vypracovat samostatnou komparaci v rozsahu 5-7 stran

Učivo:

učivo 1.r.

 • Předpoklady tázání
  • Dějiny jako problém
  • Dějiny – civilizace – kultura
  • Specifikum lidské časovosti
 • Komparativní zkoumání vybraných etap ve vývoji lidstva
  • Pravěk
  • Starověk - vznik civilizačních ohnisek, antický starověk
  • Středověk - svět římský a svět germánský, formování středověké společnosti v Evropě,Západ a Východ, křesťanská Evropa a výzva islámu, mimoevropský svět ve středověku
  • Renesance, reformace, humanismus
  • Zámořské objevyučivo 2.r.

  • Novověk - ekonomické a politicképroměny společnosti, změny v sociální struktuře evropského obyvatelstva, náboženské konflikty v Evropě 16. a 17. století, český novověk, mimoevropský svět,osvícenství, vznik USA, novověké revoluce,napoleonské války
  • Zrod moderní průmyslové společnosti
  • Věk světových válek a revolucí - „Velká válka“, meziválečný svět, druhá světová válka, „Studená válka“, pád „východního bloku“