Předmaturitní ročník: JazykyKonverzace ve francouzském jazyce

Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

konverzace ve francouzském jazyce

Cíle předmětu:

Vyučovací předmět Francouzská konverzace pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Je dvouletým volitelným předmětem navazujícím na a rozvíjejícím povinný předmět Francouzský jazyk vyučovaný v rámci vzdělávacího obsahu Další cizí jazyk.
Jeho cílem je rozvinout komunikativní a interaktivní rovinu jazyka do té míry, aby byl žák schopen samostatného jazykového projevu na dané, specifické téma, aby rozuměl rodilému mluvčímu a dokázal adekvátně, foneticky a gramaticky reagovat.
Zároveň je i ideálním místem k vyučování reálií frankofonních zemí a k hlubšímu poznávání jejich kultury a života vůbec.
Součástí vyučování je poslech písní frankofonních interpretů, seznámení se s filmy frankofonní provenience, čtení literárních i publicistických textů a studium reálií a historie frankofonních zemí i vlastní země ve francouzštině.
Konverzační témata pak tvoří páteř maturitních okruhů, student je tak systematicky připravován k ústní maturitní zkoušce.
V rámci předmětu je věnována pozornost dílčím aspektům všech průřezových témat, zejména však tematickému okruhu Vztah k multilingvní kulturní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí průřezového tématu Multikulturní výchova.

Studijní požadavky:

 1. Podchytit zájem studentů o daný předmět a motivovat je ke zdokonalení jejich ústního, ale i písemného projevu ve francouzštině. Vyučující zároveň předpokládá, že se zúčastnění studenti budou moci lépe připravit na státní, případně školní maturitní zkoušku, zejména na části týkající se ústního projevu, interpretace textu, čtení a poslechu. K tomuto účelu připravuje vyučující pro studenty poslech nahrávek rodilých mluvčích a různé druhy interakcí, které pomohou rozvinout lehkost v mluveném projevu. Hodiny jsou zaměřené na nejrůznější témata, zejména však na ta, která se objeví v maturitní zkoušce (viz. jednotlivá témata maturitní zkoušky).
  Materiály používané v hodinách pomáhají zmíněná témata navodit nebo je navzájem propojit. Jedná se o učebnice zaměřené na konverzaci, dále o novinové články, reklamy, audiovizuální nahrávky, citáty, přísloví, písně, filmy a dokumenty. Důraz je přitom kladen na rozšiřování slovní zásoby a výslovnosti, a to formou následné interpretace předložených informací nebo jejich popisu či vlastního výstižného komentáře. Tím si student ověřuje, zda dokáže nová slova i nové výrazy vzápětí vhodně použít. Součástí výuky je ale i průběžné opakování slovní zásoby ověřování získaných vědomostí formou doplňovacích testů a samostatných příspěvků, překladů apod.

 2. Podpořit aktivní mluvený projev ale také znamená brát v úvahu individuální zájem studentů o každodenní život a aktuální dění nejen ve Francii, ale i v ČR, Evropě atd... Na hodinách francouzské konverzace je vyhrazen čas i prostor pro to, aby studenti uměli nejen vyprovokovat diskusi na témata aktuální a jim nějak blízká, ale aby dokázali také tuto diskusi chvíli vést nebo se do ní spontánně a vhodně zapojit. Vyučující se v takových chvílích projevuje pouze jako moderátor. Po skončení debaty pomáhá studentům vyhodnotit jazykovou úroveň každého z nich. Přičemž snahou je povzbudit je k ještě zdařilejšímu výkonu. Motivací pro podobné debaty je i vybízení k návštěvě společenských, sportovních či kulturních událostí nebo ke sledování televizních a rozhlasových pořadů. O nich se pak studenti v jazyce francouzském navzájem informují a k nim se vyjadřují.

 3. Povzbuzovat slabší studenty k lepším výsledkům nikoliv formou pouhého ohodnocení jejich výkonu známkou, srovnáváním jejich výkonu s ostatní mi, ale také a především poukázáním na jejich „skryté“ rezervy . Má-li například student problém s výslovností a s gramatikou, neznamená to, že hůře rozumí, hůře překládá text apod. Naopak, mnohdy má velmi dobré postřehy, jen je neumí správně formulovat. Potřebuje více času, pomohou mu písemné poznámky atd... Může se ale kdykoliv ptát, může své pochybnosti konzultovat a dostává možnost o svých konkrétních nedostatcích s vyučujícím a se svými spolužáky průběžně a otevřeně hovořit. A to je na hodinách konverzace, díky optimálnímu počtu studentů a důrazu na soustavný dialog možné, dokonce žádoucí.

Předpokladem je však zájem a chuť naučit se francouzštinu používat v praxi, spolupracovat, nebát se mluvit i s chybami a nesnažit se být pouze „výkonný“, tzn.,co nejrychleji a jakkoliv vypracovat zadání. Student by měl chtít sdělit něco konkrétního, pro ostatní zajímavého a vnímat komunikaci v cizím jazyce jako další rozměr svého osobnostního vývoje.

Obsah učiva:

učivo 1.r.

  • prázdniny, volný čas, zdraví, nemoci, rodina, nákupy, národní kuchyně, ubytování, sport – diskuze, výklad, hry
  • práce, školní rok a vzdělávání - výklad
  • svátky, , cestování a turistika, masmédia – výklad, referáty, prezentace
učivo 2.r.

  • doprava a komunikace, život a problémy mladých, ekologie - prezentace, výklad, debata
  • Česká republika, Praha, Francie, Paříž, Belgie, Švýcarsko, Lucembursko, Kanada, frankofonie – výklad, práce s mapou, video
  • kulturní život
  • literatura – její dě jiny, moje četba
  • úvod do dějin – výklad, referáty