Předmaturitní ročník: JazykyKonverzace v německém jazyce

Hodinová dotace: dvouletý seminář - 2 hodiny týdně

konverzace v německém jazyce

Cíle předmětu:

Využití a rozšíření slovní zásoby a gramatických struktur osvojených v hodinách Německého jazyka, rozvíjení pohotových jazykových reakcí v diskuzi i při rezentaci svých projektů. Kreativní využití jazyka, samostatné vyhledávání informací v různých médiích, především na internetu. Rozvíjení schopností formulovat svůj vlastní názor a obhájit ho před ostatními, prohlubování schopnosti porozumění čtenému i poslechovému textu.

Obsah učiva:

učivo 1.r.

podrobnější seznámení se zeměpisnými, politickými, kulturními, historickými a hospodářskými fakty především německy mluvících zemí
poznávání života a zájmů mladých lidí v Evropě a na jiných kontinentech
hledání souvislostí mezi politikou, hospodářstvím a životem lidí
četba a rozbor části literárního díla některého ze současných německých autorů
 • Témata
  • To jsem já
  • Koníčky
  • Roční období
  • Geografie Německa
  • Cestujeme po Německu
  • Významné osobnosti Německa
  • Zvyky a obyčeje v německy mluvících zemích
  • Můj vztah k literatuře a četbě
  • Současní němečtí spisovatelé
  • Pražští němečtí spisovatelé(Kafka)učivo 2.r.

 • (Konverzační okruhy, které jsou součástí maturitních témat, rozvíjení jazykových kompetencí)
  • Hudba – němečtí interpreti a hudební skupiny
  • Tradice
  • Sociální kompetence – Je zdvořilost v současné době ještě moderní?
  • Němčina - německá historie
  • Život před a po roce 1989
  • Volný čas – všední den
  • Současní němečtí spisovatelé
  • Německy mluvící země - jejich geografie a specifika