Předmaturitní ročník: JazykyLatina

Hodinová dotace: dvouletý seminář
1. ročník - 2 hodiny týdně
2. ročník - 2 hodiny týdnělatina

Cíle předmětu:

Výuka latinského jazyka prohlubuje všeobecné vzdělání a rozvíjí vzdělání jazykové. Zprostředkuje žákům obecnější poznatky o systému jazyka, které mohou uplatnit jak v mateřštině, tak i při studiu cizích jazyků. Poskytuje pevný základ pro pochopení a užívání termínů a přejatých slov latinského původu. Předmět zároveň umožňuje i lepší pochopení společných kořenů evropské civilizace.
Předmět je vhodný zejména pro zájemce o studium práv, filozofie, historie a příbuzných oborů, lingvistiky, dějin umění, žurnalistiky, lékařství i přírodovědných oborů.
Výběr tohoto předmětu umožňuje volbu zkoušky z latiny v profilové části státní maturitní zkoušky.

Studijní požadavky:

Jazyk se probírá od začátku, předpokládá se pravidelná průběžná příprava, v 1. roce výuky si studenti připravují krátké referáty (mytologie, etymologie, jazykové zvláštnosti), ve 2. ročníku si studenti připravují referáty nebo prezentace z oblasti reálií antického světa, pracují s odbornou literaturou.
Hodnocení: Ústní zkoušení probíhá průběžně, stejně tak dílčí testy. Na závěr pololetí píší studenti kontrolní práci shrnující učivo celého pololetí; přihlíží se také k úrovni referátů a aktivitě v hodinách.

Obsah učiva:

učivo 1.r.

  • Základní mluvnické kategorie, terminologie, abeceda, výslovnost
  • Přítomný čas 1. až 4. konjugace + nepravidelné sloveso esse
  • Skloňování substantiv a adjektiv 1. až 3. deklinace
  • Stavba latinské věty
  • Zájmena osobní a přivlastňovací
  • Příslovce
  • Číslovky základní 1 –100, číslovky řadové 1. – 10.
  • Předložky a předpony
  • Slovotvorba
  • Imperfektum a futurum sloves 1. až 4. konjugace a slovesa esse
  • Četba (jednoduché, upravené texty)
  • Reálie: život v období antiky, mytologie, základní historická fakta
učivo 2.r.

  • Skloňování substantiv 4. a 5. deklinace
  • Komparativ a superlativ adjektiv a adverbií
  • Zájmena: ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná a jejich skloňování
  • Konjunktiv imperfekta a prézentu
  • Participia prézentu aktiva a perfekta pasíva
  • Indikativ a konjunktiv perfekta a plusquamperfekta
  • Druhy infinitivů a jejich použití: akuzativ a nominativ s infinitivem
  • Gerundium a gerundivum a jejich vazby
  • Vybraná nepravidelná slovesa
  • Věty tázací: přímé a nepřímé otázky, souslednost časová
  • Některé druhy vět vedlejších: podmínkové, účelové a snahové, časové (cum historicum), důvodové, časové, účinkové, vztažné
  • Slovní zásoba – internacionalismy a terminologie různých oborů
  • Překlady vybraných textů. Četba jednoduchých originálních textů významných autorů antických i středověkých
  • Metrika – časoměrný verš
  • Reálie: život v období antiky