Předmaturitní ročník: Matematika a její aplikaceProgramování

Hodinová dotace: dvouletý seminář
1. ročník - 2 hodiny týdně
2. ročník - 2 hodiny týdněprogramování

Cíle předmětu:

V Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání je tento předmět kvalifikován jako doplňující vzdělávací obor.
Programování rozvíjí a prohlubuje algoritmické myšlení potřebné pro řešení různých problémových situací, zlepšuje schopnost analyzovat problém a pomocí zavedených postupů ho řešit.
Žáci při řešení problémů volí vhodné metody, vytvářejí jejich algoritmy, zdůvodňují postupy a diskutují řešitelnost, případně počet řešení daného problému.
Výuka programování má úzké mezipředmětové vztahy hlavně k matematice. Součástí výuky je také tvorba většího projektu, kde žáci lépe pochopí význam programování pro dnešní dobu. Programování je využitelné a potřebné v reálném životě i při studiu na vysokých školách zejména technického zaměření.
Výběr tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro možnost výběru zkoušky z programování v profilové části státní maturitní zkoušky.

Studijní požadavky:

Předmět je koncipován jako dvouletý kurz s dvakrát dvouhodinovou týdenní dotací. Rozšířením tohoto předmětu je potom Programování pro pokročilé v maturitním ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací.
Úkolem je naučit žáky algoritmicky myslet, programovat ve strukturovaném programovacím jazyce, seznámit je se základními metodami numerické matematiky. V posledním ročníku kurzu se vyučují náročnější struktury programovacího jazyka.
Součástí hodnocení jsou písemné práce, příprava a prezentace referátů a tvorba programů. Předmět je určen pro studenty, kteří nemají potíže s analýzou zadaného úkolu, t.j. s jeho rozložením na jednodušší části. Zvláštní matematické schopnosti nejsou potřeba, naopak logické myšlení je nezbytné.
Zapsání tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro volbu maturity z programování.

Obsah učiva:

učivo 1.r.

 • Úvod do jazyka Pascal
  • struktura programu
  • proměnné – typy a deklarace
  • typy definované uživatelem
  • vstup a výstup (klávesnice, obrazovka, textový soubor)
  • standardní operace, funkce, priorita operátorů
  • přiřazovací příkaz
  • podmíněné příkazy
  • cykly řízené parametrem
  • cykly řízené podmínkou
  • procedury
  • funkce
  • statické jednorozměrné pole
 • Úvod do jazyka Delphi
  • základní komponenty (button, label, edit, memo, …)
  • menu
  • dialogová okna
  • grafika v Delphi
učivo 2.r.

 • Základní datové struktury, základní i složitější algoritmy, numerické metody
  • o dynamické jednorozměrné pole
  • algoritmy na vyhledávání v polích
  • třídící algoritmy
  • zatřiďování
  • vícerozměrné pole
  • operace s maticemi
  • řešení soustav n lineárních rovnic o n neznámých
  • řešení rovnic typu f(x)=0
  • záznam
  • třída, základy OOP