Předmaturitní ročník: Přírodní vědyVybrané kapitoly z biologie a chemie

Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

vybrané kapitoly z biologie a chemie

Cílová skupina:

žáci předmaturitního ročníku

Cíle předmětu:

Seminář rozšiřuje znalosti a dovednosti z oblasti chemie a biologie. Je určen vážnějším zájemcům o tyto předměty. Vedle výkladu je těžištěm samostatná práce studentů a řešení praktických úloh. V chemické části předpokládáme prohloubení učiva týkajícího se výpočtů a charakteristiky anorganických sloučenin. V oblasti biologie budou zařazována témata s ohledem na zájem studentů a výchovu k myšlení v globálních souvislostech.

Obsah učiva:

chemie

 • Anorganická chemie
  • s,p,d,f – prvky prohloubení již osvojeného učiva
 • Stechiometrické výpočty
 • Organická chemie
  • Základní pojmy v organické chemii, názvosloví organických sloučenin
  • Struktura, funkce a chování organických sloučenin
  • Uhlovodíky
  • Deriváty uhlovodíků
  • Heterocyklické sloučeniny
  • Náročnější mechanismy reakcí
 • Témata zařazená na přání studentů z oblasti celé chemie
biologie

 • Vybrané kapitoly z biologie rostlin – přednostně semenné rostliny
 • Systém a fylogeneze hub
 • Vybrané kapitoly z biologie živočichů – přednostně hexapoda a obratlovci
 • Genetika – základy mendelovské genetiky
 • Ekologie
 • Fyziologie rostlin
 • Témata zařazená na přání studentů z oblasti celé biologie