Předmaturitní ročník: Společenské vědyZeměpisný seminář

Hodinová dotace: dvouletý seminář
1. ročník - 2 hodiny týdně
2. ročník - 2 hodiny týdnězeměpisný seminář

Cíle předmětu:

V semináři se v prvním roce zaměříme především na praktické činnosti, na které není v běžných hodinách zeměpisu čas. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně a objektivně pozorovat krajinu, vyhledávat, zpracovávat, třídit a hodnotit informace z různých zdrojů, pracovat s grafy, diagramy a se statistickými daty, analyzovat výsledky a vyvozovat z nich závěry, tvořit mapy, řešit praktické problémy. Studenti si v hodinách vyzkouší týmovou práci na projektu a vytvoří seminární práci, se kterou se mohou zúčastnit různých soutěží.
V druhém roce se zaměříme na zopakování a prohloubení učiva z předchozích ročníků zeměpisu a na přípravu k maturitě. Čas věnovaný jednotlivým tématům bude přizpůsoben potřebám a zájmu studentů.


Obsah učiva:

učivo 1.r.

  • seminární práce na libovolné téma
  • společný projekt
  • tvorba map, sestavování grafů a tabulek, mentální mapy
  • pozorování a zobrazování krajiny, zobrazování a hodnocení přírodních a společenských prvků krajiny a jejich interakce
  • globální a lokální problémy
  • možnosti rozvoje, strategické a územní plánování
  • exkurze, práce v terénu
učivo 2.r.

  • fyzickogeografická sféra - opakování
  • socioekonomická sféra - opakování, rozšíření
  • politický zeměpis - opakování, rozšíření
  • vybrané regiony – opakování, aktualizace