Maturitní ročník: BiologieBiologie k maturitě

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Biologie k maturitě

Cíle předmětu:

Jednoletý seminář je určen pro maturanty, kteří nenavštěvují dvouleté Vybrané kapitoly z biologie a uvažují o maturitě či přijímacích zkouškách z biologie.

Obsah učiva:

učivo

    • Fungi (houby) – stavba, systém, biotechnologie, ekologie.
    • Genetika – základy mendelovské genetiky, dědičnost pohlavím ovládaná a na pohlaví vázaná, populační genetika, vazba genů, šlechtění a biotechnologie.
    • Vybrané kapitoly z biologie živočichů – strunatci s důrazem na ptáky a savce, hmyz.
    • Ekologie – organismů, populací, společenstev a ekosystémů, environmentalistika.
    • Semenné rostliny - rodozměna, systém.