Maturitní ročník: MatematikaCvičení z matematiky

Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Cvičení z matematiky

Cíle předmětu:

Předmět je koncipován jako jednoletý v maturitním ročníku. Navazuje na předmět Matematika v povinném učivu. Cílem předmětu je připravit žáky k profilové maturitní zkoušce z matematiky a dále ke studiu na vysokých školách. Předmět opakuje, prohlubuje a částečně rozšiřuje základní učivo, uvádí je do širších souvislostí. Žák je veden k samostatnosti, logické úvaze, srozumitelné a smysluplné argumentaci.
V hodinách jsou řešeny problémové úlohy nejen z oblasti základní matematiky, ale i z oblasti jejích aplikací. Žák využívá znalosti získané v předcházejícím studiu, obohacuje je a rozšiřuje na základě komplexního pohledu na různé oblasti matematiky.
Výběr tohoto předmětu doporučujeme těm studentům, kteří si budou volit zkoušku z matematiky v profilové části státní maturitní zkoušky.

Studijní požadavky:

Těžiště práce spočívá v samostatných referátech žáků, řešení aplikačních úloh komplexního charakteru.
Součástí hodnocení jsou písemné práce, příprava a prezentace referátů, testy z maturitních znalostí státní maturity.
Nutným předpokladem pro úspěšné zvládnutí předmětu je dobré zvládnutí učiva matematiky v povinném učivu, logické myšlení a pravidelná a soustavná domácí příprava.

Obsah učiva:

učivo

  • přímka
  • parabola
  • trojúhelník
  • shodnost, shodná zobrazení
  • řady
  • číselné obory
  • elipsa
  • posloupnosti
  • parametr a jeho funkce v matematických úlohách
  • matematické důkazy
  • kombinatorika
  • vektorová algebra
  • funkce goniometrické
  • hyperbola
  • zobrazení a funkce
  • mnohoúhelníky
  • množiny
  • výroková logika
  • rovina
  • funkce logaritmické a exponenciální
  • pravděpodobnost
  • podobnost, podobná zobrazení
  • aritmetická a geometrická posloupnost
  • tělesa
  • mocniny a mocninné funkce
  • kružnice