Maturitní ročník: DějepisDějepisný seminář

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Dějepisný seminář

Cíle předmětu:

Seminář rozšiřuje a systemizuje učivo celého dějinného období se zaměřením na vybrané historické problémy obecné povahy a „významné mezníky“ českých i světových dějin. Prohlubuje již dosažené učivo z běžných hodin dějepisu tak, aby byl žák schopen zařazovat události do kontextu, měl ucelenější obraz o dějinách a dokázal se orientovat v současném dění na základě poznání dějinných zkušeností. Dále seznamuje se základním přehledem v otázkách dějepisného bádání s poukazem na vývoj historiografie jako vědního oboru. Nedílnou součástí výuky je též rozvíjení samostatné práce žáků, osvojení si způsobů zpracování odborného textu, práce s prameny a odbornou literaturou, schopnosti kultivovaného projevu, věcné argumentace a obhájení vlastního názoru na základě relevantních argumentů. Seminář lze doporučit žákům, kteří se nadále chtějí věnovat společenskovědním a humanitních oborům (historie, politologie, práva, dějiny umění, teritoriální studia, mezinárodní vztahy).

Studijní požadavky:

 • aktivní účast v hodinách
 • studium doporučené literatury
 • průběžné opakování formou písemných testů
 • seminární práce na zvolené problémové téma z českých dějin či obecných dějin nebo z historiografie

Obsah učiva:

učivo

 • Historie jako vědní obor
  • Základní pojmy a vymezení oboru, postavení v rámci systému humanitních věd, časové, prostorové a věcné členění historie, pomocné vědy historické, interdisciplinární obory a mezipředmětové vztahy, prameny a historický materiál, heuristika, práce s prameny, zásady historické kritiky a metody historikovy práce, oborová literatura a časopisy, možné přístupy a interpretace dějin jako celku, příklady ideologického zneužívání výkladu dějin
  • Základní pojmy z historické geografie Evropy
  • Výstavba odborného textu, náměty seminárních prací
  • Zadání problémově pojatých referátů
  • Struktura maturitních okruhů

 • Přehled moderní historiografie (s důrazem na českou produkci)
  • Cesta k modernímu dějepisectví (středověk, raný novověk)
  • Počátky vědeckého dějepisectví
  • Od obrozenectví ke konzervatismu
  • Období tzv. pozitivistického dějepisectví a historické dílo prof. J. Golla, tzv. Gollova škola
  • Dějepisectví po 2. světové válce (vybrané okruhy)
   • Marxistická historická věda a českosl. historiografie po roce 1945
   • Francouzská škola Annales a tzv. „nová historie“
   • Soudobé trendy historického bádání – mikrohistorie, sociální dějiny, dějiny každodennosti, environmentální dějiny, historická antropologie, orální dějiny

 • Vybrané okruhy světových dějin s přihlédnutím k vývoji českých zemí
  • Antické období evropských dějin
  • Středověk v evropském kontextu
  • Nástup novověku a politickoekonomické proměny evropské společnosti
  • Úloha tzv. buržoazních revolucí (nizozemská, anglická, americká, francouzská revoluce)
  • Proměny evropských států v 19. stol., kolonialismus
  • Proměny evropských států v 19. stol., kolonialismus