Maturitní ročník: Výtvarná výchovaDějiny umění 20. století

Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Dějiny umění 20. století

Cíle předmětu:

Seminář je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura v Rámcovém vzdělávacím programu. Seminář je určen žákům, kteří chtějí pokračovat ve studiu na školách s humanitním zaměřením, výtvarných školách a architektuře. Otvírá žákům pohledy do oblasti výtvarného umění. Klade si za cíl utřídit a rozšířit jejich znalosti v této oblasti. V prvním pololetí se zájem soustřeďuje na dějiny architektury, zvláště na tvorbu první poloviny 20.století, kde jsou položeny základy moderní světové architektury. Do výuky jsou zařazeny i současné projekty naší a světové architektury. Na učivo dějin architektury navazuje v druhém pololetí sochařská a malířská tvorba 20. století. Učivo o sochařské tvorbě sleduje jednotlivé sochařské tendence, nové materiály, techniky i formy novodobé instalace. V dějinách malířství je učivo rozděleno podle malířských skupin a postupů v tvorbě, velká část učiva je věnovaná současné malířské produkci, technikám a výtvarným projektům.

Studijní požadavky:

Základní znalost odborné terminologie, orientace v ikonografii výtvarných děl, znalost výtvarných materiálů a postupů. Na žáky je kladen požadavek samostatně popisovat a hodnotit umělecká díla, s využitím odborných publikací. Žáci jsou schopni orientace v moderním umění, dovedou zvládnout popsat jednotlivé výtvarné směry v dějinách umění 20. století. Seznamují se se základní odbornou literaturou a při své práci ji využívají, dovedou vytvořit profil umělce či uměleckého směru a své poznatky také prezentovat.

V rámci vyučování jsou studenti průběžně zkoušeni formou testu po probraném období, další formou prověřování učiva jsou poznávací obrazové testy. Žákům jsou zadávány referáty a jednotlivá umělecká díla, na kterých se studenti učí odbornou terminologii, rozpoznávat ikonografii a výtvarné techniky jednotlivých objektů. V druhém pololetí zpracovávají žáci seminární práci, ve které zúročí své poznatky z dějin umění.

Obsah učiva:

učivo

 • Architektura
  • Odkaz architektury 19. století – období historizujících slohů
  • Secesní architektura (evropská tvorba, česká secesní architektura)
  • Raná moderna (individualistická tvorba počátku 20. století – Adolf Loos, Mies van der Rohe, Jan Kotěra,...)
  • Avantgardní směry v architektuře na počátku 20. Století (expresionismus v Německu, konstruktivismus v Rusku, kubistická architektura v Čechách
  • Funkcionalismus v architektuře
  • Architektura po druhé světové válce (organická architektura, brutalismus, Archigram, metabolisté, skořepina, postmoderní architektura, dekonstruktivismus,...)
  • Současné projekty v naší a světové architektuře

 • Sochařství
  • Sochařství první poloviny dvacátého století – nové materiály a formy v sochařské práci
  • Kubistická díla – počátek moderního sochařství, dadaistická tvorba – asambláže, objekty, merz a volná tvorba
  • Význam novátorské anglické sochařské generace
  • Česká sochařská tvorba 20. století

 • Malířství
  • Malířské směry první poloviny 20. Století (fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus, abstrakce, dadaismus, surrealismus)
  • Malířská tvorba po druhé světové válce: abstraktní expresionismus, OP-ART, POP-ART, konceptuální umění, minimalismus, land –art, nová figurace, hyperrealismus)