Maturitní ročník: Společenské vědyEvropská integrace

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Evropská integrace

Cíle předmětu:

Úkolem semináře „Evropská integrace“ je hlubší seznámení s evropským integračním procesem, jeho historickým vývojem, současným stavem a výhledem do budoucna. Součástí semináře je také kulturně-geografická charakteristika evropských regionů. Seminář tak zahrnuje řadu tématických okruhů ze všech průřezových témat. Celková koncepce semináře předpokládá interdisciplinární pojetí. Důraz klade na propojování dovedností a znalostí z několika předmětů ( dějepis, zeměpis, základy společenských věd, ekonomie atd.). Žáci si uvědomí, že myšlenka integrace Evropy se v historii objevuje opakovaně už od období antiky. Podrobněji se budou věnovat období po druhé světové válce. Posoudí integrační proces z hlediska historicko-geografického. Seznámí se s jednotlivými institucemi a proniknou do mechanismů rozhodovacího procesu v EU. Část semináře bude věnována postavení ČR v EU. Vlastní výuka bude probíhat formou přednášek, studentských prezentací a diskusí. Nezbytná je práce s odbornou literaturou a dokumenty evropské integrace. Formy výuky povedou žáky k vytváření vlastního názoru na základě informací z různých zdrojů. Tento názor budou umět obhajovat. Žáci získají praktické dovednosti důležité pro osobní i pracovní život v evropském prostoru. Obsah semináře a formy výuky budou podněcovat zájem žáků o dění v EU a ukazovat možnosti, jak se aktivně zapojit do řešení problémů na celoevropské úrovni. Žáci si uvědomí zodpovědnost a práva evropského občana. Seminář lze doporučit žákům, kteří se nadále chtějí věnovat společenskovědním a humanitních oborům (historie, politologie, politická geografie, ekonomie, práva, teritoriální studia, mezinárodní vztahy).

Studijní požadavky:

 • aktivní účast v hodinách
 • studium doporučené literatury
 • průběžné opakování formou písemných testů
 • anotace/recenze na vybraný knižní titul ze seznamu doporučené literatury

Obsah učiva:

učivo

 • Vývoj evropského integračního procesu
  • Úvod do problematiky evropské integrace - seznámení s odbornou literaturou a časopisy, diskuse nad základní literaturou
  • Evropa jako kontinent - specifika evropského vývoje, geografické, historické, geopolitické a kulturní členění kontinentu
  • Myšlenka sjednocené Evropy v období antiky, středověku a novověku - římské impérium, univerzalistická křesťanská Evropa, pokusy o mírové uspořádání kontinentu, napoleonská Evropa a „dlouhé 19. století“
  • Evropa na vrcholu - druhá průmyslová revoluce, modernizace, sociální a demografické proměny Evropy přelomu 19. a 20. století
  • Velká válka a období evropského úpadku - Panevropa, Briandův plán federální unie a další projekty vedoucí k jednotné Evropě
  • Idea „jednotné Evropy“ za druhé světové války - protinacistický odboj, Evropské hnutí odporu
  • Evropa po roce 1945
   • Proměny geopolitického a ekonomického postavení, studená válka a počátky evropské spolupráce
   • Projev W. Churchilla v Curychu
   • Marshallův plán
   • Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci
   • Rada Evropy
   • První integrační projekty
   • Schumanův plán a Evropské společenství uhlí a oceli
   • Plevenův plán Evropského obranného společenství
   • Evropské politické společenství
   • Západoevropská unie
   • Evropské hospodářské společenství a Euratom
   • Evropské sdružení volného obchodu
   • Krize společenství v 60. letech, fenomén gaullismu
   • První rozšíření evropských společenství
   • Složitá cesta od evropských společenství k Evropské unii
   • Rok 1989 a geopolitické změny kontinentu
   • Maastrichtská smlouva a Evropská unie
   • Proces rozšiřování Evropské unie
   • Současnost a budoucnost evropské integrace a „evropanství“

 • Instituce a rozhodovací proces Evropské unie
  • Rada Evropské unie (Rada ministrů)
  • Evropská rada
  • Evropský parlament
  • Evropská komise
  • Evropský soudní dvůr
  • Evropský účetní dvůr
  • Evropský hospodářský a sociální výbor
  • Výbor regionů
  • Rozhodovací proces v Evropské unii

 • Regionalizace Evropské unie
  • Geografická poloha, přírodní charakteristika, kulturně-historický vývoj a politické prostředí, socioekonomická charakteristika, význam regionu v rámci stávající EU
  • Kulturní oblast severoevropská (Dánsko, Švédsko, Finsko)
  • Kulturní oblast Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estonsko)
  • Kulturní oblast Velké Británie a Irska
  • Kulturní oblast Beneluxu (Nizozemsko, Belgie, Lucembursko)
  • Kulturní oblast francouzská
  • Kulturní oblast Pyrenejského poloostrova (Španělsko, Portugalsko)
  • Kulturní oblast jihoevropská (Itálie, Řecko, Malta, Kypr)
  • Kulturní oblast tzv. středozápadní Evropy (Německo, Rakousko)
  • Kulturní oblast tzv. středovýchodní Evropy (Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko)
  • Kulturní oblast jihovýchodní Evropy (Rumunsko, Bulharsko)

 • Česká republika v Evropské unii
  • Česká cesta k evropské integraci
  • Důsledky vstupu v oblasti národní a hospodářské
  • Důsledky vstupu v mezinárodně politické oblasti
  • Zdroje informací o EU, informační politika, Eurocentrum Praha