Maturitní ročník: Český jazykJazykový seminář

Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Jazykový seminář

Cíle předmětu:

Seminář navazuje na předmět český jazyk a literatura a je určen pro žáky posledních ročníků. Klade si za cíl utřídit a rozšířit jejich znalosti češtiny a rozvíjet jejich jazykové dovednosti jak v mluveném, tak psaném projevu. Těžiště výuky spočívá v konkrétní práci s texty z různých stylových oblastí. Žáci jsou vedeni k samostatné práci, dovedou si v různých informačních zdrojích sami vyhledat potřebné informace a dále s nimi pracovat. Dovedou navzájem posuzovat své práce, pracují individuálně, ve skupinách či ve dvojicích. Učí se zapojovat do diskuse a vhodně argumentovat. Hlubší poznání jazyka a jeho vývoje vede žáky k tomu, aby chápali češtinu jako součást našeho kulturního dědictví.
Volbu tohoto předmětu doporučujeme studentům pro předmět český jazyk a literatura ve společné části státní maturitní zkoušky a především těm, kteří chtějí studovat bohemistiku nebo jiné filologické obory.

Studijní požadavky:

Předpokládá se vstupní znalost na úrovni posledního ročníku gymnázia, vstupní test se nepíše. Studenti si průběžně připravují referáty nebo prezentace na různá jazyková témata, pracují s odbornou literaturou; z hodiny na hodinu plní dílčí úkoly.

Hodnocení probíhá formou testů v průběhu pololetí podle jednotlivých tematických oblastí, také je hodnocena individuální práce studentů (referáty a prezentace) a aktivita v hodinách.

Obsah učiva:

učivo

  • Jazyková kultura – zásady kultivovaného vyjadřování a praktické uplatnění těchto zásad ve vlastních projevech
  • Jazyk jako nástroj komunikace - jednotlivé fáze komunikace
  • Jazyk a myšlení – vztah jazyka a myšlení
  • Psaný x mluvený jazyk – upevnění zásad psaného a mluveného projevu

  • Slovní zásoba – vývoj a proměny slovní zásoby, využití rozmanitosti slovní zásoby ve vlastním projevu i v krásné literatuře, žák dovede najít odpovídající příklady a interpretovat je
  • Tvarosloví – učivo je zaměřeno především na tvaroslovné nepravidelnosti a odchylky
  • Syntax – upevnění znalosti stavby české věty, nedostatky ve větné stavbě, využívání různých syntaktických jevů v literatuře
  • Stylistika – na vybraných slohových útvarech se žák zdokonaluje ve vlastním písemném i mluveném projevu – dovede interpretovat texty z různých stylových oblastí
  • Čeština a ostatní jazyky – vztah češtiny k ostatním jazykům, jak z hlediska historického, tak i typologického; žák si vyzkouší i roli překladatele
  • Proměny češtiny – proměny češtiny během jejího vývoje i ve vztahu ke společenským změnám, regionální rozdíly, generační, profesní, zájmové atd.