Maturitní ročník: BiologieBiologie buňky

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Kapitoly z biologie

Cíle předmětu:

Seminář rozšiřuje znalosti žáků z oblasti molekulární biologie, virologie, mikrobiologie, biochemie, cytologie, histologie, molekulární genetiky a ekologie. V tomto ohledu se snaží reflektovat nejnovější vědecké poznatky v těchto dynamicky se rozvíjejících vědních disciplínách a zařazovat je do kontextu fyziologických i patologických změn, u kterých je aplikace molekulárních aspektů zcela nezbytná. Dnes je totiž zcela jasné, že porozumění procesům na molekulární a buněčné úrovni tvoří základní kostru pro pochopení všech fyziologických dějů na úrovni makroskopické.
Seminář je vhodný pro studenty uvažující o studiu na lékařských fakultách, farmacie a přírodních věd.

Obsah učiva:

učivo

  • Virologie a nebuněčné částice – zevrubné seznámení s biologií, ekologií a především patogenezí virů, viroidů a virusoidů.
  • Mikrobiologie a cytologie – stavba a funkce prokaryotní a eukaryotní buňky, porovnání jejich morfologie i funkce, systém prokaryot, patogeneze bakterií.
  • Biochemie buňky.
  • Molekulární biologie – dogma molekulární biologie, proteosyntéza, genová exprese a její regulace.
  • Evoluční biologie – teorie vzniku života, molekulární evoluce a evoluce organismů.
  • Genetika - cytologie dědičnosti, mimojaderná dědičnost, mutace, genové inženýrství a biotechnologie, opakování dědičnosti.