Maturitní ročník: Společenské vědyKulturní antropologie

Hodinová dotace: jednoletý seminář

Kulturní antropologie

Cíle předmětu:

Základním cílem výuky v semináři kulturní antropologie je zprostředkovat studentům podíl na poznatcích z výzkumu společensko-historických a kulturních předpokladů, specifik a souvislostí „lidství“ („humanitas“). Toto myšlenkové bohatství zahrnuje sociální a kulturní kontexty lidského chování, jednání, prožívání a usuzování, podoby komunikace, sociálních vztahů a interakcí, jakož i instituce, které si člověk vytváří. Všechny zmíněné fenomény jsou přitom zkoumány z rozličných úhlů pohledu, např.: vývojového, strukturně-funkcionálního symbolického apod., jsou srovnávány horizontálně (vzájemné působení a ovlivňování kultur) i vertikálně (návaznost tradic). Při výuce je využíváno poznatků z mnoha „spřátelených“ humanitních disciplin, zejména z historie, etnologie, etnografie, jazykovědy, sociologie, psychologie, filosofie a politologie.
Porozumění hodnotovým předpokladům, významovým kontextům a souvislostem rozličných kultur prohlubuje u žáků sociální dovednosti, usnadňuje jejich sociální komunikaci a interakce, a vede je k úctě a respektu k existujícím kulturním, etnickým, rasovým, jazykovým i náboženským odlišnostem.
Práce v semináři probíhá dominantně interaktivním způsobem a je založena na interpretaci textů, věcné argumentaci a osobních vystoupeních samotných studentů.

Studijní požadavky:

 • průběžná práce s vybranými odbornými texty
 • schopnost propojování poznatků z historie, psychologie, sociologie a české i světové literatury
 • prezentace vlastních vystoupení na vybraná témata
 • zpracování seminární práce ve formě odborné statě na zvolené téma
 • průběžné písemné i ústní zkoušení, vždy po zakončení tématického bloku písemný test

Obsah učiva:

učivo

  • co je kultura?
  • vznik a vývoj kulturní antropologie
  • kultura a jazyk
  • symbol
  • mýtus
  • rituál
  • magie
  • posvátné a profánní
  • náboženství a ateismus
  • příroda a kultura
  • člověk a dějiny
  • pohlavní role a gender
  • manželství a rodina, příbuzenské systémy
  • etnicita – národ – rasa
  • „my“ a „oni“ (problém tolerance a respektu)
  • co je „evropanství“?
žák

  • interpretuje pojem kultury v jeho rozmanitých konotacích, rozumí jeho souvislostem s pojmy: subkultura, civilizace apod.
  • orientuje se v rozhodujících paradigmatech vývoje kulturní antropologie v Evropě i v USA.
  • rozumí, co znamená znaková podoba kulturního bohatství.
  • srovnává i odlišuje pojmy jazyka a řeči, významu a znaku.
  • ukáže podstatu symbolu a na příkladech doloží rozsáhlou symboliku lidského chování a jednání
  • rozkrývá hlavní mezníky cesty evropského myšlení od mýtu k logu
  • interpretuje ambivalentní úlohu mýtu včetně jeho zneužití totalitními ideologiemi porozumí funkci rituálu v dějinách i současnosti a na příkladech ilustruje rozličné druhy rituálů.
  • rozumí podstatě a smyslu magických úkonů srovnává magii, náboženství a vědu
  • objasní určující dimenze sakrality: sakrální prostor a sakrální čas
  • interpretuje pojem archetypu v náboženském kontextu
  • srovnává sakrální a profánní způsob náhledu na svět
  • odstiňuje pojmy „víra“ a „náboženství“, objasňuje podstatu náboženství, jeho sociální, spirituální a psychologickou funkci v dějinách i současnosti
  • porovnává historicky se vyvinuvší podoby ateismu
  • skrze téma posvátnosti přírody tematizuje vztah člověka a přírody
  • interpretuje specifickou časovost a tím i dějinnost lidského bytí
  • argumentuje v diskusi o podstatě hermeneutického problému
  • rozlišuje biologickou a socio-kulturní dimenzi pojmů „pohlaví“ a „gender“ vysvětlí, co je genderová role a jaké jsou faktory jejího formování
  • nastíní historický vývoj forem manželství i širších příbuzenských vazeb, chápe jejich smysluplnost pro život jedince
  • zaujímá zdůvodněný postoj k problému krize moderní rodiny
  • objasňuje pojmy „etnicita“, „národ“ a „rasa“, rozumí jejich souvislosti i rozdílu
  • rozumí etnicky motivovaným konfliktům současnosti a objasní jejich příčiny
  • chápe negativní historické konotace pojmu „rasa“ v kontextu genocid 20. století
  • formuluje anticko-křesťanské kořeny evropanství
  • rozumí nejobecnější dimenzi problému jinakosti
  • odstíní význam pojmů „tolerance“ a „respekt“