Maturitní ročník: Český jazykLiterární seminář

Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Literární seminář

Cíle předmětu:

Díky docházce na seminář by se měl student zevrubněji seznámit nejen se „základními díly české a světové literatury“ ze sféry prózy, poezie, dramatu i literární kritiky, ale měl by také rozpoznat, proč jsou tato díla označována tímto přídomkem, poznat jejich sugestibilitu, kouzlo, působivost.

Studijní požadavky:

Při hodinách semináře se zabýváme především rozbory literárních textů (poezie, próza, drama), při nichž mají studenti prokázat schopnost tyto texty interpretovat, nalézt jejich umělecké a historické souvislosti, vnímat jejich poselství pro vlastní život.

Obsah učiva:

učivo

    • Budeme se zabývat moderní literaturou, tedy literaturou XX. století, avšak s možnými srovnávacími reminiscencemi směrem k literatuře starší (např. Josef Jedlička – Dante Alighieri). Literatura bude prezentována ve své intenzitě (rozbory textů; studenti získávají během školního roku jednotlivé literární ukázky, jež ve svém souhrnu vytvářejí na konci roku svébytnou čítanku), extenzitě (její společenská rezonance v historii i současnosti – např. Alexandr Solženicyn, Graham Greene, Bedřich Fučík, Heinrich Böll) i v rovině individuální recepce, tj. jak působí na jednotlivé studenty. Pro tento literární seminář je charakteristická též proporcionální, vyvážená práce s prózou, poezií, dramatem i literární kritikou. Naším cílem bude poznat literaturu nejen jako souhrn poznatků, ale především jako duchovní majetek, ovlivňující lidské postoje a myšlenky.