Maturitní ročník: MatematikaMatematický seminář

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Matematický seminář


Cíle předmětu:

Předmět Matematický seminář je koncipován jako jednoletý pro žáky v maturitním ročníku s hlubším zájmem o matematiku, kteří chtějí studovat vysokou školu technického, ekonomického nebo matematického zaměření.
Obsahem učiva jsou celky Maticový počet a Algebraické struktury. Druhý celek lze obměnit dle zájmu žáků a možností vyučujícího. Oba celky jsou přípravou na vysokoškolské studium, s většinou tohoto učiva se setkají vysokoškolští studenti hned v prvním ročníku.
Cílem semináře je proto seznámit žáky se základy uvedeného učiva na střední škole, umožnit jim orientaci v elementárních pojmech a na jednoduchých příkladech procvičit základní učivo těchto oblastí. Žák získá nadhled nad středoškolským učivem, neboť nové učivo mu ukáže jiné přístupy k řešení středoškolských úloh a problémů, ale zároveň si vytvoří pevný základ, na kterém může stavět při přechodu na vysokou školu.

Studijní požadavky:

Mezi nejčastější formy výuky patří výklad, samostudium, řešení problémových úloh samostatně i ve skupinách.
Součástí předmětu jsou písemné práce, vypracování a prezentace řešení netradičních matematických úloh, samostatná či skupinová práce.
Nutným předpokladem je dobré zvládnutí učiva matematiky v povinné výuce, logické myšlení, matematický nadhled a schopnost řešit netradiční úlohy.

Obsah učiva:

učivo

 • Maticový počet
  • matice a základní související pojmy
  • hodnost matice
  • úpravy neměnící hodnost matice
  • operace s maticemi a vlastnosti těchto operací
  • inverzní matice
  • Frobeniova věta
  • užití matic k řešení soustav lineárních rovnic
  • determinanty
  • výpočet determinantu, Sarusovo pravidlo
  • úpravy neměnící determinant a jejich užití
  • užití determinantů k řešení soustav lineárních rovnic, Cramerovo pravidlo
  • užití determinantu k určení inverzní matice
 • Algebraické struktury
  • základní pojmy (kartézský součin, binární relace)
  • vlastnosti binárních relací
  • relace ekvivalence a uspořádání
  • rozklad množiny
  • binární operace a jejich vlastnosti
  • algebraické struktury s jednou operací