Maturitní ročník: MatematikaMatematický seminář ID

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Matematický seminář ID

Cíle předmětu:

Matematický seminář ID je koncipován jako jednoletý pro studenty maturitního ročníku, kteří si nezvolili v předmaturitním ročníku předmět Základy matematiky.
Obsahem učiva jsou celky Diferenciální počet a Integrální počet. Oba dva rozvíjejí pohled na funkce a jejich vlastnosti, prohlubují možnosti žáka sestrojit graf funkce na základě jím vyšetřených vlastností. Oba zároveň ukazují na některé praktické aplikace diferenciálního a integrálního počtu – výpočet obsahů ploch, objemů těles, hledání maxima či minima či aplikace ve fyzice. Toto učivo je většinou velice rychle probráno v 1. ročníku vysokých škol technického a ekonomického zaměření. Seminář má studenty připravit na jeho rychlejší vstřebání na vysokých školách. Při výuce je kombinována metoda výkladu, vzájemné diskuse a řešení úloh z daných oblastí učiva.

Studijní požadavky:

Student by měl mít zvládnuty základy všech typů funkcí probíraných na střední škole, měl by být schopen hlouběji proniknout do podstaty učiva. Předpokládá se zároveň aktivní přístup ke studiu.

Obsah učiva:

učivo

 • Diferenciální počet
  • elementární funkce, vlastnosti, grafy
  • limita a spojitost funkce
  • derivace funkce
  • užití l ´Hospitalova pravidla pro určení limit v „neurčitých“ případech“
  • derivace složené funkce, součtu, rozdílu, součinu a podílu funkcí
  • vztah monotonie funkce a její první derivace
  • lokální a globální extrémy funkce
  • druhá derivace a její význam pro konvexnost a konkávnost funkce, pro extrémy funkcí
  • komplexní průběh funkce
 • Integrální počet
  • primitivní funkce
  • určení primitivní funkce metodou substituč ní a per partes
  • určitý integrál a jeho výpočet
  • užití integrálu k určení velikosti plochy mezi křivkami
  • užití integrálu k určení velikosti objemu rotačních těles