Maturitní ročník: FyzikaObecný přehled fyziky

Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Obecný přehled fyziky

Cíle předmětu:

Tento předmět je určen pro studenty pokračující na lékařských fakultách a jiných vysokých školách, kde postačuje k přijímacím zkouškám a dalšímu studiu obecný přehled středoškolské fyziky.
Studenti, kteří absolvují tento dvouhodinový seminář, budou připraveni k zvládnutí testových přijímacích zkoušek z fyziky na libovolné přírodovědné obory vysokých škol. Formou výkladu a ověřování znalostí testových úloh zopakujeme celé středoškolské učivo fyziky. Budeme řešit pouze jednoduché fyzikální úlohy a příklady.

Studijní požadavky:

Součástí hodnocení jsou písemné testy a vypracování podkladů pro zvládnutí testových úloh na lékařské fakulty. (Vypracované testové otázky.) Nutným předpokladem pro úspěšné zvládnutí předmětu je dobrá znalost fyziky z povinného učiva, schopnost logického myšlení a osvojení si značného množství pamětných informací. Dobré je zvládnutí matematiky v oblasti úprav výrazů a numerické matematiky.

Obsah učiva:

učivo

  • Fyzikální veličiny a jejich jednotky
  • Mechanika
  • Molekulová fyzika a termodynamika
  • Gravitační pole
  • Elektromagnetické pole
  • Kmitání a vlnění
  • Optika, fotometrie
  • Kvantová, jaderná, atomová fyzika