Maturitní ročník: FyzikaPřehled fyziky

Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Přehled fyziky

Cíle předmětu:

Seminář je určen pro prohloubení základního učiva středoškolské fyziky a přípravu žáků k maturitní zkoušce státní i profilové. Seminář je zároveň určen pro zájemce o studium na technických vysokých školách.
Výběr tohoto předmětu doporučujeme těm studentům, kteří si budou volit zkoušku z fyziky v profilové části státní maturitní zkoušky.

Studijní požadavky:

Součástí hodnocení jsou písemné práce, příprava a prezentace referátů. Nutným předpokladem je dobré zvládnutí učiva fyziky v povinné výuce, logické myšlení a fyzikální uvažování, pravidelná a soustavná domácí příprava. Nezbytným předpokladem jsou i dobré matematické schopnosti při řešení příkladů a práci s fyzikálními výrazy.

Obsah učiva:

učivo

  • Mechanika hmotných bodů a soustavy hmotných bodů – statika
  • Mechanika hmotných bodů a soustavy hmotných bodů – dynamika
  • Gravitační a tíhové pole
  • Mechanika hmotného tělesa
  • Mechanika tekutin
  • Mechanické kmitání a vlnění

  • Základní poznatky molekulové fyziky, model struktury pevných látek, model struktury kapalin
  • Model struktury plynů, děje v plynech
  • Základní termodynamické pojmy (termodynamická soustava, stavové veličiny, teplota, vnitřní energie, teplo), termodynamické věty, kalorimetrická rovnice
  • Změny skupenství
  • Elektrický náboj a elektrické pole
  • Elektrický proud v látkách (kovy, polovodiče)
  • Elektrický proud v látkách (kapaliny, plyny)
  • Magnetické pole (stacionární, nestacionární)
  • Střídavý proud, RLC obvody
  • Elektromagnetické kmitání a vlnění
  • Vlnové vlastnosti světla, fotometrie, elektromagnetické záření
  • Paprsková optika (optické soustavy)
  • Principy STR a jejich důsledky pro kinematiku a dynamiku
  • Základní poznatky kvantové fyziky
  • Fyzika elektronového obalu
  • Jaderná fyzika

  • Základní poznatky astrofyziky (stavba hvězd, stavba vesmíru, teorie vzniku vesmíru)