Maturitní ročník: MatematikaPřehled matematiky

Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Přehled matematiky

Cíle předmětu:

Předmět Přehled matematiky navazuje na předmět Matematika v povinném učivu. Cílem předmětu je připravit žáky ke zkoušce z matematiky ve společné části státní maturity. Předmět opakuje, prohlubuje a částečně rozšiřuje základní učivo, uvádí je do širších souvislostí. Žák je veden k samostatnosti, logické úvaze, zodpovědnému rozhodování a rychlé orientaci v základních oblastech matematiky.
V hodinách jsou řešeny úlohy z oblasti základní matematiky. Žák využívá znalosti získané v předcházejícím studiu, obohacuje je a rozšiřuje na základě komplexního pohledu na různé oblasti matematiky.
Výběr tohoto předmětu doporučujeme těm studentům, kteří si budou volit zkoušku z matematiky ve společné části státní maturitní zkoušky.

Studijní požadavky:

Mezi nejčastější formy výuky patří výklad, samostudium, řešení problémových úloh samostatně i ve skupinách.
Součástí hodnocení jsou písemné práce. Nutným předpokladem je dobrá znalost matematiky z povinného učiva, aktivní práce v hodině a pravidelná a soustavná domácí příprava.

Obsah učiva:

učivo

 • Číselné obory
  • operace v oboru reálných čísel
  • číselná osa a její užití
  • mocniny, odmocniny a mocniny s racionálním mocnitelem
  • operace s mocninami a odmocninami, úpravy výrazů
  • základní pojmy z dělitelnosti čísel
 • Výrazy
  • číselný výraz, výraz s proměnnou, mnohočleny a operace s nimi
  • úpravy výrazů vytýkáním a pomocí vzorců
  • lomené algebraické výrazy a operace s nimi
 • Výroky a množiny
  • výroky, výrokové formy a operace s nimi
  • úsudek a jeho správnost
  • matematická věta a formy jejích důkazů
  • množinové pojmy, operace s množinami a jejich užití při řešení slovních úloh
 • Rovnice a nerovnice
  • ekvivalentní a neekvivalentní úpravy rovnic a nerovnic
  • lineární rovnice a nerovnice (s jednou neznámou, s absolutní hodnotou)
  • soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými, metody řešení
  • soustavy lineárních nerovnic (s jednou a dvěma neznámými)
  • kvadratické rovnice e nerovnice
  • soustavy lineární a kvadratické rovnice,dvou jednodušších kvadratických rovnic
  • rovnice s neznámou v odmocněnci
  • řešení rovnic a nerovnic s neznámou ve jmenovateli
  • exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice (užití grafu k řešení)
  • goniometrické rovnice (užití součtových vzorců pro řešení) a nerovnice (užití grafu k řešení)
 • Funkce
  • funkce a jejich vlastnosti
  • elementární funkce (konstantní, lineární, kvadratická, lineární lomená, mocninné s přirozeným a celým mocnitelem, druhá odmocnina, exponenciální, logaritmická, goniometrické)
  • graf funkce
  • operace s logaritmy
  • vztahy mezi goniometrickými funkcemi, goniometrické vzorce, úpravy goniometrických výrazů
  • trigonometrie
 • Posloupnosti
  • posloupnost, způsoby definice, vlastnosti
  • aritmetická a geometrická posloupnost, vlastnosti a užití
 • Planimetrie
  • elementární útvary, polohové a metrické úlohy
  • trojúhelník, klasifikace, prvky, konstrukční úlohy
  • shodnost trojúhelníků, věty o shodnosti
  • podobnost trojúhelníků, věty o podobnosti
  • Euklidovy věty, Pythagorova věta a jejich užití
  • mnohoúhelníky (obecný čtyřúhelník, rovnoběžníky, lichoběžník), základní pojmy , vzorce pro obvod a obsah; konstrukční úlohy
  • kružnice, kruh a jejich části, vzorce
  • množiny bodů dané vlastnosti a jejich užití v konstrukčních úlohách
  • shodná zobrazení a jejich užití v konstrukčních úlohách
  • stejnolehlost a její užití v konstrukčních úlohách
 • Stereometrie
  • rovnoběžné promítání
  • polohové vztahy v prostoru
  • rovinné řezy hranolu a jehlanu, průnik přímky s tělesem.
  • metrické vztahy v prostoru
  • objemy a povrchy základních těles
 • Analytická geometrie
  • vektorová algebra v rovině
  • přímka v rovině a její analytické vyjádření; polohové a metrické úlohy
  • kuželosečky a jejich rovnice, vzájemné polohy kuželosečky a přímky
 • Kombinatorika , pravděpodobnost, statistika
  • základní kombinatorická pravidla
  • variace, kombinace a permutace bez opakování a s opakováním
  • faktoriály, kombinační čísla a jejich vlastnosti; binomická věta
  • základní pojmy klasické pravděpodobnosti, pravděpodobnost sjednocení jevů, podmíněná pravděpodobnost, pravděpodobnost průniku jevů