Maturitní ročník: ZeměpisPřehled zeměpisu

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Přehled zeměpisu

Cíle předmětu:

Úkolem semináře je zopakovat, prohloubit a zaktualizovat učivo z předchozích ročníků zeměpisu a pomoci studentům s přípravou k maturitě. Čas věnovaný jednotlivým tématům bude přizpůsoben potřebám a zájmu studentů. Obsah je koncipován tak, aby si studenti propojili znalosti a dovednosti získané z různých zdrojů. Proto se klade důraz na samostatnou práci a aktivní účast studentů v hodinách.
Formy výuky podporují otevřené myšlení (přístupné alternativním názorům), kritické myšlení a logické uvažování. Široký záběr předmětu umožňuje využít získané poznatky a dovednosti nejen při případné maturitě ze zeměpisu, ale i u přijímacích zkoušek na celou řadu vysokých škol, a především ke kritickému vyhodnocování dění v běžném životě.

Studijní požadavky:

Součástí hodnocení jsou písemná opakování, příprava a prezentace referátů, u maturujících ze zeměpisu ústní zkoušení a slepé mapy.

Obsah učiva:

učivo

 • Fyzickogeografická sféra - opakování
  • litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra
 • Obyvatelstvo, sídla - opakování, rozšíření
  • demografie, migrace, věková, rasová, národnostní, náboženská struktura obyvatelstva, zaměstnanost
  • sídla, sídelní struktura a její vývoj, urbanizace, suburbanizace
 • Hospodářství - opakování, rozšíření
  • světové hospodářství a jeho vývoj, aktuální trendy, lokalizační faktory, sektorová a odvětvová struktura
 • Politický zeměpis - opakování, rozšíření
  • státní zřízení a systémy
  • světové organizace
  • změny na politické mapě světa
  • kolonialismus, neokolonialismus
  • vojenské konflikty
 • Vybrané regiony – opakování, aktualizace