Maturitní ročník: ProgramováníProgramování v Pythonu

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Python


Cíle předmětu:

V Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání je tento předmět kvalifikován jako doplňující vzdělávací obor.
Cílem tohoto předmětu je zvládnutí základů populárního programovacího jazyka Python. Python je dynamický interpretovaný jazyk. Někdy bývá zařazován mezi takzvané skriptovací jazyky. Jeho možnosti jsou ale větší. Python byl navržen tak, aby umožňoval tvorbu rozsáhlých, plnohodnotných aplikací. Dnes patří k nejpoužívanějším programovacím jazykům.
Výuka programování má úzké mezipředmětové vztahy hlavně k matematice. Součástí výuky je také tvorba většího projektu, kde žáci lépe pochopí význam programování pro dnešní dobu. Programování je využitelné a potřebné v reálném životě i při studiu na vysokých školách zejména technického zaměření.


Studijní požadavky:

Součástí hodnocení jsou písemné práce, příprava a prezentace referátů a tvorba programů. Předmět je určen pro studenty, kteří nemají potíže s analýzou zadaného úkolu, zvláštní matematické schopnosti nejsou potřeba, naopak logické myšlení je nezbytné.
Podmínkou pro zapsání do tohoto kurzu je základní znalost libovolného strukturovaného programovacího jazyka.

Obsah učiva:

učivo

  • Základní syntaxe
  • Komentáře, operátory, proměnné, typy
  • Základní řídící struktury: if, while, for, ...
  • List, tuple, set, dictionary
  • Práce se soubory
  • Řetězce
  • Vestavěné a vlastní funkce
  • Grafické rozhraní
  • Třídy a objekty
  • Knihovny
  • Iterable