Maturitní ročník: DějepisSeminář moderních dějin

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář moderních dějin

Cíle předmětu:

Základním cílem výuky v semináři moderních dějin je odkrýt v tvořivé diskusi hlubší předpoklady „studené války“, skrývající se jak v logice vývoje mocensko-politických systémů, tak v logice historických reálií od konce 2. světové války do současnosti. Jde o to, aby studenti porozuměli klíčovým hybným silám soudobých evropských i mimoevropských společenských procesů, dokázali identifikovat hlavní mezníky a formulovat vlastní názor na jejich (často ostře protichůdnou) interpretaci. Významně se tak posiluje jejich schopnost orientovat se v soudobém politickém, ekonomickém i kulturním dění a aktivně se do něj zapojit.

Program je postaven tak, aby studenti v interakci s vyučujícím dokázali rekonstruovat politický, sociálně - ekonomický i kulturní život v jednotlivých dekádách, počínaje druhou polovinou 40. let 20. století a konče první dekádou 21. století. Ke každé dekádě budou vystoupení vždy ve 2 blocích:
 1. politické, sociálně ekonomické a vojenské problémy daného období
 2. kulturní život v nejširším slova smyslu (umění, věda, technika, vynálezy, sport, životní styl apod.)
Práce v semináři je založena na vlastních vystoupeních studentů, věcné argumentaci, interpretaci vybraných textů a prezentaci DVD s vybranou tématikou moderních dějin.

Studijní požadavky:

 • absolvování vstupního vědomostního testu
 • průběžná práce s vybranými odbornými texty, atlasy, historickými příručkami, soubory dokumentů, učebnicemi a audiovizuálními pomůckami
 • schopnost propojování poznatků z českých a světových dějin
 • prezentace vlastních vystoupení na vybraná témata
 • zpracování seminární práce ve formě odborné statě na zvolené téma
 • průběžné písemné i ústní zkoušení, vždy po zakončení tématického bloku písemný test

Obsah učiva:

učivo

 • Druhá polovina 40. let 20. století ve světě a u nás
  • Zápas o střední a východní Evropu, první ohniska „studené války“. Trumanova doktrína a Marshallův plán. Formování sovětského bloku. Boj o západní Evropu, „německá otázka“, NATO. Mocenský převrat v Československu.
 • Padesátá léta 20. století ve světě a u nás
  • „Horké“ období „studené války“. Ohniska válečných konfliktů ve světě (zejména korejská válka). Počátky integračních procesů na Západě. Politické procesy v zemích „reálného socialismu“ v četně Československa. 50. léta jako kulturní fenomén.
 • Šedesátá léta 20. století ve světě a u nás
  • Krizová ohniska světových konfliktů v Evropě, Asii (zejména vietnamská válka), Americe (zejména karibská krize). Arabsko-izraelský konflikt. Začínající „détente“. Fenomén 60. let v kultuře. Konflikty dekolonizačních procesů v Africe. „Obrodný proces“ v Československu a vojenská intervence Varšavské smlouvy.
 • Sedmdesátá léta 20. století ve světě a u nás
  • Konkrétní kroky na cestě „détente“ i odzbrojování, naopak nová vlna ambicí sovětského politbyra (vrchol: Afghánistán). Soupeření velmocí v Africe, „čínská karta“. Evropská politika Západu („Ostpolitik“). Éra „normalizace“ v Československu, vývoj v ostatních socialistických zemích.
 • Osmdesátá léta 20. století ve světě a u nás
  • Nástup „nové pravice“ na Západě. Krize a pád komunistických režimů ve střední a východní Evropě. „Sametová revoluce“ v Československu.
 • Devadesátá léta 20. století ve světě a u nás
  • Komplikace v demokratizačních procesech bývalých socialistických států, nový nacionalismus, problém Jugoslávie. Krize Gorbačovova režimu a rozpad SSSR. Hledání nové orientace NATO, problémy rozšiřování NATO i EU. Rozpad Československa, vývoj politické situace.
 • První desetiletí nového tisíciletí
  • Problémy a konflikty současného světa. „Konec dějin“ nebo „střet civilizací“? Globální problémy lidstva. Nové výzvy a bezpečnostní rizika (mezinárodní terorismus). Česká republika na cestě do evropských struktur.