Maturitní ročník: Společenské vědySeminář politické geografie

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář politické geografie

Cíle předmětu:

Cílem interdisciplinárně laděného semináře, jenž v sobě propojuje poznatky mj. ze sociální a regionální geografie, politologie, sociologie, demografie či historie, je detailnější seznámení s jednou z hlavních disciplín geografické vědy: s politickou geografií. Předností této vědní disciplíny je okamžité uplatnění a aplikace teoretického výkladu na konkrétních příkladech v prostoru. Jednotlivá témata se budeme snažit co nejvíce aktualizovat a zasazovat do kontextu stávajícího vývoje mezinárodní politiky. Pohledem geografů zanalyzujeme (nikoliv jen problémové) světové makroregiony, jejich současné postavení z pohledu mezinárodních vztahů i jejich vnitřní vývoj.
Vedle frontálních přednášek vyučujícího se na semináři bude pracovat s odbornými texty k příslušným tématům, diskutovat nad aktuálními tématy a jejich prezentací v českých a zahraničních médiích a kriticky hodnotit vybrané dokumentární materiály. Vybraných seminářů se zúčastní přizvaní odborníci z akademické či žurnalistické sféry.
Seminář je určen všem zájemcům o současné politické dění, mezinárodní vztahy a konfliktní oblasti. Úspěšné absolvování semináře by mělo studentu napomoci při přijímacích zkouškách na VŠ s ekonomickým (VŠE, FF, FSV), geografickým (PřF), politologickým (FF, FSV), sociologickým (FF, FSV), či obecně teritoriálním (FSV) zaměřením.

Studijní požadavky:

 • aktivní účast v hodinách
 • studium doporučené literatury
 • průběžné opakování formou písemných testů
 • anotace/recenze na vybraný knižní titul ze seznamu doporučené literatury

Obsah učiva:

učivo

 • Co je to politická geografie
  • objekt a předmět studia, historie (vývoj poznání) oboru; principy a formy politické diferenciace světa
 • Politická diferenciace světa
  • ústřední předmět zájmu politické geografie; teorie vzniku a funkce státu, klasifikace států podle forem státoprávního uspořádání; územně správní organizace, problematika decentralizace; problematika enkláv; fenomén hranic; možnosti regionalizace světa, centrum, periferie, region, makroregion (panregion); změny na politické mapě světa v první polovině 20. století; změny na politické mapě světa po 2. světové válce a po rozpadu bipolárního světa
 • Demokracie a svoboda
  • ideologické koncepty a rozdělení světa, geografické aspekty vývoje demokracií, lidská práva a svobody, metodika jejich hodnocení
 • Geopolitika
  • historie geopolitických teorií, geopolitické koncepty a uspořádání světa, diskuse pojmu a praxe používání; proměny geopolitického postavení Číny a USA, Indie a Ruska; politicko-geografický vývoj arabské civilizace
 • Hospodářství a politika
  • politické souvislosti hospodářského vývoje, modely hospodářského a geopolitického vývoje (Kondratieff, Modelski, Wallerstein, Taylor, Ratzel), geoekonomické rozdělení světa, geografie bohatství a chudoby, měření hospodářské vyspělosti, typologie států, význam surovinových zdrojů; Společensko-ekonomické nerovnosti
 • Geografie síly
  • souvislosti ekonomického významu a vojenské síly, dědictví dekolonizace a problémy Třetího světa neokolonialismus; ozbrojené síly a vojenské doktríny; geopolitika imperialistického soupeření evropských mocností v 19. století; impéria a imperialismus; dekolonizace; neokolonialismus a nový imperialismus
 • Stát a národ
  • koncept národa a jeho diskuse, nacionalismus a separatismus
 • Náboženství a kulturní diferenciace
  • hlavní náboženské systémy, kulturní aspekty diferenciace světa; jazyky; etnické menšiny; problematika původního obyvatelstva
 • Geografie voleb
  • volební systémy, geografické aspekty a souvislosti voleb a volebních výsledků, politické síly a strany
 • Geografie konfliktů
  • typologie, formy, příčiny, perspektivy, řešení; války po rozpadu bipolárního světa – tendence a příčiny a jejich řešení
 • Geografie integrace
  • integrační procesy, důvody, formy, klasifikace integrací
 • Geografie mezinárodní migrace
  • její příčiny a důsledky