Maturitní ročník: DějepisSeminář soudobých dějin

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Seminář soudobých dějin

Cíle předmětu:

Cíleným záměrem „Semináře soudobých dějin“ je hlubší studium problematiky dějin 20. století. Předmět rozšiřuje a doplňuje problematiku dějinného vývoje uplynulého století s důrazem na souvislosti a pochopení historických jevů v úrovni národních, evropských a obecně světových dějin. Seminář reflektuje hlavní problémy a procesy světového vývoje uvedeného období. Detailněji je sledován zejména vývoj mezinárodních vztahů, konfliktů a politiky velmocí. Nedílnou součástí výuky je též postižení hlavních trendů vývoje české a československé společnosti v průběhu 20. století. Prostřednictvím kritického hodnocení dějinných procesů a jejich možné interpretace seminář umožňuje snazší porozumění specifickému vývoji jednotlivých oblastí a z toho plynoucích důsledků pro současnost. Výuka je realizována kombinací přednášek vyučujícího, diskusí s žáky na problémově pojaté téma a projekcí filmových dokumentů. Seminář lze doporučit žákům, kteří se nadále chtějí věnovat společenskovědním a humanitních oborům (historie, politologie, práva, teritoriální studia, mezinárodní vztahy).

Studijní požadavky:

 • aktivní účast v hodinách
 • studium doporučené literatury
 • průběžné opakování formou písemných testů
 • anotace/recenze na vybraný knižní titul ze seznamu doporučené literatury
 • seminární práce na zvolené problémové téma z dějin 20. století (pouze u studentů maturujících z dějepisu)

Obsah učiva:

učivo

 • Úvod do problematiky soudobých dějin
  • Vymezení pojmu „soudobé dějiny“, problematika tzv. „žitých dějin“
  • Seznámení s prameny, odbornou literaturou a časopisy, diskuse nad základní literaturou oboru
  • Specifika dějinného vývoje 20. století
  • Soudobé trendy historiografie soudobých dějin
  • Výstavba odborného textu, náměty seminárních prací
 • Problémové okruhy dějin 20. století
  • Velká válka (1914-1918) a její důsledky
  • Ruské revoluce 1917
  • Versailleský mírový systém a poválečné uspořádání světa
  • Vývoj USA v 1. polovině 20. století
  • Sovětský svaz po roce 1917 a v období stalinismu
  • Vznik Československa a jeho vývoj v meziválečném období
  • Svět v období mezi dvěma světovými válkami
  • Druhá světová válka (1939-1945) a její důsledky
  • Tzv. druhá československá republika (1938-1939)
  • Protektorát a problematika druhého československého odboje
  • Studená válka a její dílčí ohniska - korejská válka, první a druhá berlínská krize, karibská krize, válka ve Vietnamu aj.
  • Československo v období „neplnohodnotné demokracie“, tzv. třetí československá republika (1945-1948)
  • Poválečná retribuce a odsun sudetských Němců
  • Poválečné Německo a osobnost kancléře Adenauera
  • Československá cesta k socialismu (1948-1960), problematika třetího odboje
  • Politickoekonomická konsolidace Západu a problém evropské integrace
  • Sovětský svaz po XX. sjezdu strany, význam roku 1956
  • Vnitřní vývoj zemí Východního bloku
  • Poválečná Francie a fenomén „gaullismu“
  • Pražské jaro 1968 a období tzv. normalizace
  • Vývoj USA po roce 1945
  • Zánik a důsledky kolonialismu
  • Proměny mezinárodní situace 80. let a pád bipolárně uspořádaného světa
  • Arabsko-izraelský konflikt a jeho vývoj
  • Čína – nová světová velmoc
  • Závěrečné shrnutí, perspektivy 21. století