Maturitní ročník: Společenské vědySociologie současnosti

Hodinová dotace: jednoletý seminář – 2 hodiny týdně

Sociologie současnosti

Cíle předmětu:

Studenti se budou orientovat ve vybraných problémech současné společnosti a dokážou o nich kriticky reflektovat vlastní i cizí názory. Studenti se aktivně seznámí s vybranými teoriemi a výzkumy, které současnou společnost pozdní modernity teoreticky reflektují
Seminář je určen především pro ty, které baví přemýšlet nahlas o podstatných otázkách současného světa a společnosti. Získané znalosti budou k užitku případným zájemcům o studium sociologie. Seminář se může také hodit zájemcům o studium žurnalistiky, politologie, ekonomie a dalších humanitních oborů.
Finální podoba semináře závisí v experimentálně velké míře na samotných studentech (včetně volby konkrétních témat, kritérií hodnocení nebo způsobu práce v semináři). Studenti jsou vedeni ke zlepšování své práce s informačními zdroji a jejich prezentaci, ke kritickému i sebekritickému myšlení, k vytváření zvídavé atmosféry, k preciznímu formulování svých názorů, k hledání podstatných souvislostí mezi jednotlivými tématy a předměty.
Studenti v rámci semináře aktivně sledují aktuální společenské, (geo)politické a kulturní dění.

Obsah učiva:

učivo

 • Aktuální sociologické teorie a výzkumy v rámci:
  • sociologie každodennosti a volného času
  • sociologie médií
  • sociologie náboženství
  • sociologie věkových skupin
  • sociologie rodiny a vztahů
  • sociologie pohlaví a genderu
  • sociologie kultury
  • sociologie veřejného prostoru
  • sociologie výchovy a vzdělávání
  • sociologie práce
žák

  • samostatně a kriticky pracuje s informačními zdroji včetně vědeckých publikací a článků
  • zná vybrané sociologické teorie modernity a pozdní modernity
  • kultivuje svou schopnost prezentovat svůj názor
  • uplatňuje zásady kritického myšlení
  • promýšlí své názory na aktuální společenské dění a je schopen je korigovat